Đếm số từ trong đoạn

Input:

Tổng số từ:

Tool đếm số từ trong đoạn văn, đếm số từ trong đoạn văn online, đếm từ, đếm số từ trong đoạn văn bằng jquery, đếm số từ trong đoạn văn bằng PHP