SHA256 Hash

Input:

Output: Copy

SHA (Secure Hash Algorithm) là một thuật toán băm dùng để chuyển một đoạn dữ liệu nhất định thành một đoạn dữ liệu có chiều dài không đổi với xác suất khác biệt cao.

Họ hàm băm SHA gồm: SHA-0, SHA-1, SHA-2, SHA-3

  • SHA0 ít được sử dụng trên thực tế;
  • SHA1 tương tự SHA0, nhưng đã khắc phục một số lỗi, chuỗi đầu ra của SHA1 có kích thước 160 bít và thương được biểu diễn thành 40 số hexa
  • SHA2 khắc phục lỗi của SHA1 và có nhiều thay đổi. Kích thước chuỗi đầu ra có thể là 224, 256, 384 và 512 bít;
  • SHA3 cho phép chuỗi đầu ra có kích thước không cố định.

SHA được sử dụng rộng rãi để đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn thông điệp.