Lập trình Phân tích thiết kế hệ thống


Quan hệ liên kết (Association), hợp thành (Composition) và kết tập (Aggregation) trong phân tích thiết kế hệ thống và các ví dụ trong Java

Trong bài này ta sẽ đi tìm hiểu các mối quan hệ dùng trong phân tích thiết kế hệ thống, phân biệt các quan hệ liên kết (Association), hợp thành (Compo...

Đọc tiếp >>