Lập trình Java


So sánh Abstract class và Interface trong Java. Ví dụ minh họa.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh Abstract Class với Interface trong Java và các ví dụ minh họa

Đọc tiếp >>

Interface là gì? Interface khác gì Class? Đa kế thừa trong Java sử dụng Interface như thế nào? Ví dụ minh họa

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi trả lời những câu hỏi về interface: Đặc điểm của interface? So sánh interface với Class? Đa thừa kế trong Java sử dụ...

Đọc tiếp >>

Abstract Class (Lớp trừu tượng) là gì? Abstract Method (Phương thức trừu tượng) trong là gì? Các ví dụ minh họa trong Java.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Abstract Class và Abstract Method trong Java, cách sử dụng và các ví dụ minh họa.

Đọc tiếp >>

Calback trong java là gì? Ví dụ trong thực tế giải thích một cách dễ hiểu.

Trong bài viết này ta sẽ đi tìm hiểu callback là gì? Callback được sử dụng như thế nào cho hiệu quả? Và lấy các ví dụ thực tế để bạn có thể hiểu callb...

Đọc tiếp >>

Upcasting, Dowcasting là gì? Cơ chế chuyển kiểu đối với kiểu dữ liệu tham chiếu (Ép kiểu đối tượng) trong Java

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ chế Upcasting và Downcasting trong java. Đây là cơ chế được sử dụng để chuyển kiểu đối với kiểu dữ liệu th...

Đọc tiếp >>

Sự khác biệt giữa đa hình thời gian biên dịch (Compile Time Polymorphism) và đa hình thời gian chạy (Run Time Polymorphism) trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa đa hình thời gian biên dịch (Compile Time Polymorphism) và đa hình thời gian chạy (Run Time Polym...

Đọc tiếp >>

Lập trình mạng: Xây dựng chương trình Client-Server nối kết theo dạng multicast (truyền theo nhóm) Java

Ở hai bài viết trước ta đã tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng Client-Server sử dụng Socket làm phương tiện giao tiếp theo cả hai chế độ: có nối kết (TCP ...

Đọc tiếp >>

Lập trình mạng: Xây dựng ứng dụng Client- Server ở chế độ UDP (không kết nối) Java

Ở bài trước ta đã tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng Client- Server ở chế độ có kết nối (TCP – Transmission Control Protocol). Trong bài này, ta tìm hiểu...

Đọc tiếp >>

Lập trình mạng: Xây dựng ứng dụng Client- Server ở chế độ TCP (Có kết nối) Java

Socket là phương tiện hiệu quả để xây dựng các ứng dụng theo kiến trúc Client-Server. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước cơ bản trong v...

Đọc tiếp >>

Vòng đời (Các trạng thái của một Thread trong Java? Cách sử dụng các phương thức của lớp Thread?

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu vòng đời (Các trạng thái) của một Thread trong Java và cách sử dụng các phương thức phổ biến của lớp Thread ...

Đọc tiếp >>