Lập trình Android


Hướng dẫn xây dựng ứng dụng sử dụng API vân tay (FINGERPRINT API) để đăng nhập, đăng ký người dùng trong Android (P2)

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách sử dụng API vân tay (Fingerprint API) của Android để đăng ký và đăng nhập người dùng. Ngoài ra trong hướng d...

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng sử dụng API vân tay (FINGERPRINT API) để đăng nhập, đăng ký người dùng trong Android (P1)

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách sử dụng API vân tay (Fingerprint API) của Android để đăng ký và đăng nhập người dùng. Ngoài ra trong hướng d...

Đọc tiếp >>

Clean Architecture là gì? Lợi ích và hạn chế của Architecture? So sánh MVP và MVVM

Clean Architecture được xây dựng dựa trên tư tưởng "độc lập" kết hợp với các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng(đại diện tiêu biểu là Dependency Inver...

Đọc tiếp >>

Content Provider trong Android là gì? Cách sử dụng Content Provider và ví dụ minh họa.

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu Content Provider là gì? Content Provider sử dụng như nào trong Android? Các hàm sử dụng trong Content Provid...

Đọc tiếp >>

Xây dựng ứng dụng chuyển văn bản thành lời nói Android (Text to Speech)

Chuyển văn bản thành lời nói là một tính năng được đưa vào Android từ API 21, nó cho phép bạn chuyển một đoạn text thành lời nói, chức năng này hỗ trợ...

Đọc tiếp >>

Intent Service là gì? Ví dụ minh họa Intent Service

Trong bài bài viết này ta tìm hiểu về Intent Service , vòng đời, cách sử dụng và ví dụ minh họa sử dụng Intent Service

Đọc tiếp >>

Bounded Service (Dịch vụ ràng buộc) là gì? Ví dụ xây dựng app dự báo thời tiết sử dụng Service

Ở bài viết này ta tìm hiểu về Bounded Service (Dịch vụ ràng buộc) và làm một ví dụ minh họa app dự báo thời tiết với đầu vào là vị trí địa lý, kết quả...

Đọc tiếp >>

UnBuonded Service - Started Service (Service không ràng buộc) là gì? Ví dụ xây dựng app nghe nhạc (Music) chạy ngầm sử dụng Service

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Unbounded Service, vòng đời, cách sử dụng và ví dụ minh họa bằng một app nghe nhạc sử dụng Unbounded Se...

Đọc tiếp >>

Service là gì? Vòng đời Service? So sánh Bounded Service (Service ràng buộc), UnBounded Service (Service không ràng buộc) và Intent Service

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu Service là gì? Các phương thức quan trọng của Service? Có các loại Service nào? Vòng đời của từng loại Servi...

Đọc tiếp >>

HƯỚNG DẪN VÍ DỤ VỀ ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỌC MÃ VẠCH ANDROID SỬ DỤNG ZXING (ANDROID BARCODE READER EXAMPLE TUTORIAL)

Máy đọc mã vạch Android là một ứng dụng cho phép người dùng đọc mã vạch. Hướng dẫn này giải thích cách bạn có thể tạo ứng dụng đọc mã vạch cho Android...

Đọc tiếp >>