Bounded Service (Dịch vụ ràng buộc) là gì? Ví dụ xây dựng app dự báo thời tiết sử dụng Service

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 1565 | Chuyên mục: Android

Ở bài viết này ta tìm hiểu về Bounded Service (Dịch vụ ràng buộc) và làm một ví dụ minh họa app dự báo thời tiết với đầu vào là vị trí địa lý, kết quả là trả về mưa hay nắng.


1. Bounded Service ( Dịch vụ ràng buộc) là gì?

Một Service được ràng buộc (bound) khi một thành phần ứng dụng ràng buộc nó bằng cách gọi bindService().
Một Service ràng buộc cung cấp một giao diện client-server cho phép các thành phần tương tác với Service, gửi các yêu cầu, nhận kết quả, và thậm chí làm như vậy xuyên qua nhiều tiến trình với Interprocess communication (IPC) (Truyền thông nhiều tiến trình).

Vòng đời: bạn có thể xem chi tiết ở bài viết này

2. Ví dụ app dự báo thời tiết

Ở đây tôi mô phỏng một dịch vụ cung cấp thông tin thời tiết cho ngày hiện tại, với đầu vào là vị trí địa lý (Hanoi, Chicago, ...), kết quả trả về là mưa, nắng,...

Tạo một project có tên WeatherService.

 • Name: WeatherService
 • Package name: org.o7planning.weatherservice

Thiết kế giao diện cho ứng dụng:

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">
 
  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="38dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="17dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Location:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 
  <EditText
    android:id="@+id/editText_location"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="47dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="23dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />
 
  <TextView
    android:id="@+id/textView_weather"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="45dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="59dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_location" />
 
  <Button
    android:id="@+id/button_weather"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="35dp"
    android:text="Show Weather"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_weather" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Tạo Service:

Nhấn phải chuột vào một java package chọn:

 • New > Service > Service

Nhập vào:

 • Class name: WeatherService

Lớp WeatherService đã được tạo ra, đây là class mở rộng từ class android.app.Service.

Bạn có thể nhìn thấy WeatherService đã được khai báo với AndroidManifest.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.weatherservice">
 
  <application ...>
    <service
      android:name=".WeatherService"
      android:enabled="true"
      android:exported="true"></service>
 
    ...
 
  </application>
 
</manifest>

WeatherService.java

package org.o7planning.weatherservice;
 
import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.os.IBinder;
import android.os.Binder;
import android.util.Log;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Random;
 
 
public class WeatherService extends Service {
 
  private static String LOG_TAG = "WeatherService";
 
  // Store the weather data.
  private static final Map<String, String> weatherData = new HashMap<String,String>();
 
  private final IBinder binder = new LocalWeatherBinder();
 
  public class LocalWeatherBinder extends Binder {
 
    public WeatherService getService() {
      return WeatherService.this;
    }
  }
 
  public WeatherService() {
  }
 
  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
    Log.i(LOG_TAG,"onBind");
    return this.binder;
  }
 
  @Override
  public void onRebind(Intent intent) {
    Log.i(LOG_TAG, "onRebind");
    super.onRebind(intent);
  }
 
  @Override
  public boolean onUnbind(Intent intent) {
    Log.i(LOG_TAG, "onUnbind");
    return true;
  }
 
  @Override
  public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    Log.i(LOG_TAG, "onDestroy");
  }
 
  // Returns the weather information corresponding to the location of the current date.
  public String getWeatherToday(String location) {
    Date now= new Date();
    DateFormat df= new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
 
    String dayString = df.format(now);
    String keyLocAndDay = location + "$"+ dayString;
 
    String weather= weatherData.get(keyLocAndDay);
    //
    if(weather != null) {
      return weather;
    }
 
    //
    String[] weathers = new String[]{"Rainy", "Hot", "Cool", "Warm" ,"Snowy"};
 
    // Random value from 0 to 4
    int i= new Random().nextInt(5);
 
    weather =weathers[i];
    weatherData.put(keyLocAndDay, weather);
    //
    return weather;
  }
 
}

MainActivity.java

package org.o7planning.weatherservice;
 
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
 
import android.os.Bundle;
import android.content.ComponentName;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.ServiceConnection;
import android.os.IBinder;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private boolean binded = false;
  private WeatherService weatherService;
 
  private TextView textViewWeather;
  private EditText editTextLocation;
  private Button buttonWeather;
 
  ServiceConnection weatherServiceConnection = new ServiceConnection() {
 
    @Override
    public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service) {
      WeatherService.LocalWeatherBinder binder = (WeatherService.LocalWeatherBinder) service;
      weatherService = binder.getService();
      binded = true;
    }
 
    @Override
    public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
      binded = false;
    }
  };
 
  // When the Activity creating its interface.
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
 
    this.textViewWeather = (TextView) this.findViewById(R.id.textView_weather);
    this.editTextLocation = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_location);
    this.buttonWeather = (Button) this.findViewById(R.id.button_weather);
 
    this.buttonWeather.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
         showWeather();
      }
    });
  }
 
  // When Activity starting.
  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
 
    // Create Intent object for WeatherService.
    Intent intent = new Intent(this, WeatherService.class);
 
    // Call bindService(..) method to bind service with UI.
    this.bindService(intent, weatherServiceConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE);
  }
 
  // Activity stop
  @Override
  protected void onStop() {
    super.onStop();
    if (binded) {
      // Unbind Service
      this.unbindService(weatherServiceConnection);
      binded = false;
    }
  }
 
  // When user click on 'Show weather' button.
  public void showWeather() {
    String location = this.editTextLocation.getText().toString();
 
    String weather= this.weatherService.getWeatherToday(location);
 
    this.textViewWeather.setText(weather);
  }
 
}

OK, giờ bạn có thể chạy ứng dụng.

​​​​​​​

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17328
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 56809
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 22590
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android