Xây dựng ứng dụng chuyển văn bản thành lời nói Android (Text to Speech)

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 2708 | Chuyên mục: Android

Chuyển văn bản thành lời nói là một tính năng được đưa vào Android từ API 21, nó cho phép bạn chuyển một đoạn text thành lời nói, chức năng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để thực hiện chức năng này bạn cần sử dụng lớp android.speech.tts.TextToSpeech. Ta xây dựng ứng dụng chuyển văn bản thành giọng nói sử dụng Android Studio


1. Tổng quan

Chuyển văn bản thành lời nói là một tính năng được đưa vào Android từ API 21, nó cho phép bạn chuyển một đoạn text thành lời nói, chức năng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để thực hiện chức năng này bạn cần sử dụng lớp android.speech.tts.TextToSpeech.

Cho tới Android API Level 23 các địa phương (locale) sau được hỗ trợ:

 • en_US
 • de_DE
 • fr
 • es_ES
 • de
 • en
 • it_IT
 • it
 • en_GB
 • es
 • fr_FR

2- Ví dụ Text To Speech

Tạo một project có tên TextToSpeechDemo:

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/ConstraintLayout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >
 
  <RadioGroup
    android:id="@+id/radioGroup"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="160dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="14dp"
    android:layout_marginRight="14dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
 
    <RadioButton
      android:id="@+id/radio_en"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="English" />
 
    <RadioButton
      android:id="@+id/radio_fr"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="France" />
  </RadioGroup>
 
  <EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="49dp"
    android:layout_marginStart="18dp"
    android:layout_marginLeft="18dp"
    android:layout_marginTop="80dp"
    android:layout_marginEnd="17dp"
    android:layout_marginRight="17dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/radioGroup" />
 
  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="88dp"
    android:text="Speak"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText" />
 
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Min SDK Level

Text To Speech yêu cầu Android API Level >= 21 vì vậy bạn cần phải cấu hình trong file build.gradle (Module:app).

MainActivity.java

package org.o7planning.texttospeechdemo;
 
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
 
import android.speech.tts.TextToSpeech;
 
import android.util.Log;
import android.view.View;
 
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
 
import java.util.Locale;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;
 
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;
 
public class MainActivity extends Activity {
  private TextToSpeech textToSpeech;
  private EditText editText;
  private Button button;
  private RadioButton radio_en;
  private RadioButton radio_fr;
  RadioGroup radioGroup;
 
  private boolean ready;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    editText = (EditText) findViewById(R.id.editText);
    button = (Button) findViewById(R.id.button);
    radio_en = (RadioButton) findViewById(R.id.radio_en);
    radio_fr = (RadioButton) findViewById(R.id.radio_fr);
    radioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioGroup);
 
 
    textToSpeech = new TextToSpeech(getApplicationContext(), new TextToSpeech.OnInitListener() {
      @Override
      public void onInit(int status) {
        Log.e("TTS", "TextToSpeech.OnInitListener.onInit...");
        printOutSupportedLanguages();
        setTextToSpeechLanguage();
      }
    });
    radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
 
      @Override
      public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
        setTextToSpeechLanguage();
      }
    });
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        speakOut();
      }
    });
  }
 
  private void printOutSupportedLanguages() {
    // Supported Languages
    Set<Locale> supportedLanguages = textToSpeech.getAvailableLanguages();
    if(supportedLanguages!= null) {
      for (Locale lang : supportedLanguages) {
        Log.e("TTS", "Supported Language: " + lang);
      }
    }
  }
 
 
  @Override
  public void onPause() {
    if (textToSpeech != null) {
      textToSpeech.stop();
      textToSpeech.shutdown();
    }
    super.onPause();
  }
 
  private void speakOut() {
    if (!ready) {
      Toast.makeText(this, "Text to Speech not ready", Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;
    }
    // Text to Speak
    String toSpeak = editText.getText().toString();
    Toast.makeText(this, toSpeak, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // A random String (Unique ID).
    String utteranceId = UUID.randomUUID().toString();
    textToSpeech.speak(toSpeak, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, utteranceId);
  }
 
  private Locale getUserSelectedLanguage() {
    int checkedRadioId = this.radioGroup.getCheckedRadioButtonId();
    if (checkedRadioId == R.id.radio_en) {
      return Locale.ENGLISH;
    } else if (checkedRadioId == R.id.radio_fr) {
      return Locale.FRANCE;
    }
    return null;
  }
 
 
  private void setTextToSpeechLanguage() {
    Locale language = this.getUserSelectedLanguage();
    if (language == null) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Not language selected", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    int result = textToSpeech.setLanguage(language);
    if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Missing language data", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    } else if (result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Language not supported", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    } else {
      this.ready = true;
      Locale currentLanguage = textToSpeech.getVoice().getLocale();
      Toast.makeText(this, "Language " + currentLanguage, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
 
 
}

Chạy ứng dụng:

 

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17329
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 56810
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 22591
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android