UnBuonded Service - Started Service (Service không ràng buộc) là gì? Ví dụ xây dựng app nghe nhạc (Music) chạy ngầm sử dụng Service

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 1796 | Chuyên mục: Android

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Unbounded Service, vòng đời, cách sử dụng và ví dụ minh họa bằng một app nghe nhạc sử dụng Unbounded Service.


1. Unbounded Service hay còn gọi là Started Service (Service không ràng buộc) là gì?

Unbound Service (hoặc còn gọi là Started Service): Trong trường hợp này, một thành phần ứng dụng khởi động Service bằng cách gọi startService(), và Service sẽ tiếp tục chạy trong nền (background), ngay cả khi các thành phần khởi tạo nó bị phá hủy. Ví dụ, khi được bắt đầu, một Service sẽ tiếp tục chơi nhạc trong nền vô thời hạn.

2. Vòng đời Unbounded Service

Phương thức onStartCommand() trả về kiểu integer, và là một trong các giá trị sau:

 • START_STICKY
 • START_NOT_STICKY
 • TART_REDELIVER_INTENT

START_STICKY & START_NOT_STICKY

 • Cả hai giá trị này chỉ thích hợp khi điện thoại hết bộ nhớ và hủy các Service trước khi nó kết thúc thực hiện.

 • START_STICKY nói với các hệ điều hành để tạo lại các Service sau khi đã có đủ bộ nhớ và gọi onStartCommand() một lần nữa với một Intent null.

 • START_NOT_STICKY nói với các hệ điều hành để không bận tâm tái tạo các Service một lần nữa.

Ngoài ra còn có một START_REDELIVER_INTENT giá trị thứ ba mà nói với các hệ điều hành để tạo lại các Service và truyền một Intent tương tự cho onStartCommand().

3. Ví dụ chơi nhạc (chạy ngầm) sử dụng Service

Tạo mới một "Empty Activity" project với tên PlaySongService

 • Name: PlaySongService
 • Package name: org.o7planning.playsongservice

Project đã được tạo ra.

Chuẩn bị file nhạc mp3:

Nhấn phải chuột vào thư mục res chọn:

 • New > Folder > Raw Resources Folder

Copy và Paste một file nhạc mp3 vào thư mục 'raw' bạn vừa tạo ra.

Thiết kế giao diện của ứng dụng:

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">
 
  <Button
    android:id="@+id/button_play"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="28dp"
    android:text="Play"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 
  <Button
    android:id="@+id/button_stop"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="37dp"
    android:text="Stop"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_play" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Tạo lớp Service

Nhấn phải chuột vào một java package, chọn:

 • New  > Service > Service

Nhập vào tên lớp:

 • PlaySongService

Bạn có thể nhìn thấy PlaySongService đã được khai báo với AndroidManifest.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.playsongservice">
 
  <application ...>
 
    <service
      android:name=".PlaySongService"
      android:enabled="true"
      android:exported="true"></service>
 
      ....
 
  </application>
 
</manifest>

PlaySongService.java

package org.o7planning.playsongservice;
 
import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.os.IBinder;
import android.media.MediaPlayer;
 
public class PlaySongService extends Service {
 
  private MediaPlayer mediaPlayer;
 
  public PlaySongService() {
  }
 
  // Return the communication channel to the service.
  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent){
    // This service is unbounded
    // So this method is never called.
    return null;
  }
 
 
  @Override
  public void onCreate(){
    super.onCreate();
    // Create MediaPlayer object, to play your song.
    mediaPlayer = MediaPlayer.create(getApplicationContext(), R.raw.mysong);
  }
 
  @Override
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId){
    // Play song.
    mediaPlayer.start();
 
    return START_STICKY;
  }
 
  // Destroy
  @Override
  public void onDestroy() {
    // Release the resources
    mediaPlayer.release();
    super.onDestroy();
  }
}

MainActivity.java

package org.o7planning.playsongservice;
 
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
 
import android.os.Bundle;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private Button buttonPlay;
  private Button buttonStop;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    this.buttonPlay = (Button) this.findViewById(R.id.button_play);
    this.buttonStop = (Button) this.findViewById(R.id.button_stop);
 
    this.buttonPlay.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        playSong();
      }
    });
 
    this.buttonStop.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        stopSong();
      }
    });
  }
 
  // This method is called when users click on the Play button.
  public void playSong() {
    // Create Intent object for PlaySongService.
    Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, PlaySongService.class);
 
    // Call startService with Intent parameter.
    this.startService(myIntent);
  }
 
  // This method is called when users click on the Stop button.
  public void stopSong( ) {
     
    // Create Intent object
    Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, PlaySongService.class);
    this.stopService(myIntent);
  }
 
}

OK bây giờ bạn có thể chạy ứng dụng của mình và thưởng thức bài hát.

 

 

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17328
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 56809
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 22590
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android