Tất tần tật về xử lý ngày tháng (DATE/TIME) trong SQL

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 56854 | Chuyên mục: SQL

Kiểu dữ liệu ngày tháng (date/time) không giống những kiểu dữ liệu nguyên thuỷ thông thường nên thường gây khó khăn cho các bạn lập trình viên nhất là khi thao tác với các câu lệnh mysql, trong bài viết này mình sẽ tổng hợp và hướng dẫn các bạn làm việc với kiểu date/time trong mysql


1. Kiểu dữ liệu ngày SQL.

MySQL có các loại dữ liệu sau cho một ngày hoặc giá trị ngày / thời gian trong cơ sở dữ liệu:

 • Date - format YYYY-MM-DD
 • DATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
 • TIMESTAMP - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
 • YEAR - format YYYY hoặc YY

Sql server có các loại dữ liệu sau cho một ngày hoặc giá trị ngày / thời gian trong cơ sở dữ liệu:

 • DATE - format YYYY-MM-DD
 • DATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
 • SMALLDATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
 • TIMESTAMP - format: 1 số duy nhất

2. Các funtion thường sử dụng.

Tên Chức năng
DATE() Trả về ngày từ biểu thức datetime
CURDATE() Trả về ngày hiện tại của máy tính
YEAR() Trả về năm của ngày đã chỉ định
MONTH() Trả về tháng của ngày đã chỉ định
DAY() Trả về ngày của ngày được chỉ định
TIME() Trả về giờ của ngày được chỉ định
DATE() Trả về ngày từ biểu thức datetime
DATE_ADD() Trả về ngày từ biểu thức datetime
DATEDIFF() Trả về ngày từ biểu thức datetime
DATE_SUB() Trả về ngày từ biểu thức datetime
NOW() Trả về thời gian hiện tại
DAYOFWEEK() Trả về ngày của tuần
DAYNAME() Trả về tên ngày
MONTHNAME() Trả về tên tháng
STR_TO_DATE() Format chuỗi về ngày

....... Ngoài ra còn rất nhiều hàm khác nhưng mình xin phép trình bày một số hàm mà chúng ta hay sử dụng như trên.

3. Tính toán

3.1 Còn bao nhiêu ngày nữa ?

Câu hỏi này chắc chắn chạy qua đầu của chúng ta ít nhất là hàng tuần nếu không nói là hàng ngày 

MySQL giải quyết loại câu hỏi này với hàm DATEDIFF()

DATEDIFF() trừ hai giá trị ngày và trả về số ngày giữa chúng.

SELECT DATEDIFF(CURDATE(), birthday) AS days_difference
   FROM friends
  LIMIT 5;

và kết quả là đây :

sau khi lấy được số ngày, bạn muốn xem người đó năm nay bao nhiêu tuổi  bạn chỉ cần chia cho 365 ngày là ra kết quả số tuổi.

SELECT ROUND(DATEDIFF(CURDATE(), birthday) / 365, 0) AS years
  FROM friends
  LIMIT 5;

Hàm ROUND()toán học được sử dụng để làm tròn kết quả thành một số nguyên.

Bạn cũng có thể tính toán tuổi của friends bằng cách sau

SELECT 
  first_name,
  last_name,
  (YEAR(CURDATE()) - YEAR(birthday)) - (RIGHT(CURDATE(), 5) < RIGHT(birthday, 5)) AS years
FROM
  friends

Giải thích 1 chút :

Hàm CURDATE () trả về ngày hiện tại của máy tính, hàm YEAR () trả về năm của ngày đã chỉ định, hàm MONTH () trả về tháng của ngày đã chỉ định, hàm DAY () trả về ngày của ngày được chỉ định Hàm RIGHT () trả về số lượng ký tự như được chỉ định trong hàm từ chuỗi hoặc ngày đã cho. Phần của biểu thức so sánh các trả về từ hàm RIGHT () ước tính 1 hoặc 0. kết quả là :

Sau khi select được số tuổi của các friend trong khoa trong list friend của mình bạn muốn sắp xếp số tuổi theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần thì chúng ta chỉ cần

ORDER BY age ASC; //sắp xếp tăng dần
ORDER BY age DESC; // sắp xếp giảm dần 

vào cuối mệnh đề trên.
 

3.2 Chúng ta không bao giờ quên sinh nhật phải không?


Giả sử chúng ta muốn biết ngày trong tuần là sinh nhật của một người bạn. Có lẽ chúng tôi nhìn vào friends bàn mỗi tuần và biết được ai sẽ sinh nhật, nếu có, và ghi chú ngày hôm nay là ngày gì.

Các DAYOFWEEK()hàm trả về một giá trị số cho tham số giá trị ngày tháng. Những con số đó đại diện cho:

1 = Chủ nhật,

2 = Thứ hai, v.v.

Chúng ta có thể đặt một CASE biểu thức để sử dụng ở đây.

SELECT 
  first_name,
  last_name,
  birthday,
  CASE
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '1' THEN 'Sunday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '2' THEN 'Monday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '3' THEN 'Tuesday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '4' THEN 'Wednesday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '5' THEN 'Thursday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '6' THEN 'Friday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '7' THEN 'Saturday'
    ELSE 'not a day of week'
  END AS day_of_week
FROM
  friends
LIMIT 10

Awesome! Điều đó hoạt động hoàn hảo. Nhưng nó khá dài để lấy tên 1 ngày trong tuần.

MySQL có một function DAYNAME() phù hợp cho việc này. Đơn giản chỉ cần cung cấp cho nó một giá trị ngày và bạn là vàng.

SELECT 
  first_name, last_name, DAYNAME(birthday)
FROM
  friends
LIMIT 10

3.3 Xử lí tháng

Các hàm MONTH() được sử dụng để lấy các giá trị số theo tháng từ một giá trị ngày tháng cung cấp. Như trong 1 nghĩa (tháng 1) và 12 cho (tháng 12) với mọi thứ khác ở giữa.

SELECT 
  (MONTH(birthday)) AS month, COUNT(*) AS number_of_birthdays
FROM
  friends
GROUP BY month
ORDER BY month ASC

Trong truy vấn này, hàm COUNT() đến số người có ngày sinh trong mỗi tháng :

Vậy liệu chúng ta có thể lấy tên của tháng không ? câu trả lởi chắc chắn là có rồi

Sử dụng hàm MONTHNAME(), lấy tên của Tháng thực tế từ giá trị ngày đã qua, so với số Tháng qua MONTH().

SELECT DISTINCT
  (MONTHNAME(birthday)) AS month,
  COUNT(*) AS number_of_birthdays
FROM
  friends
GROUP BY month

Kết quả

3.4 Xử lí ngày

Khi bạn có thêm 1 người bạn mới, bạn vui vẻ nhập thông tin người bạn ấy vào Nhưng, ngày sinh nhật ở dạng chuỗi như 'ngày 10tháng 08 năm 2017'.

SELECT STR_TO_DATE("August 10 2017", "%M %d %Y")

Giải thích một chút nào 

%M %d,%Y được định dạng là %M - Tên tháng. %d - Số ngày trong tháng. %Y - 4 chữ số năm.

3.5 Ngày có giá trị NOT NULL

để kiểm tra nếu giá trị ngày không phải là NULL.

SELECT 
  first_name, last_name, birthday
FROM
  friends
WHERE
  birthday IS NOT NULL;

Câu lệnh MySQL ở trên sẽ lọc các hàng có ngày birthday KHÔNG phải là NULL.

3.5 Lấy ra những ngày trong khoảng ngày từ ngày... đến ngày ...

SELECT 
  *
FROM
  friends
WHERE
  birthday BETWEEN '1996-10-05 00:00:00' AND '1996-12-25 23:59:59'

4. Kết luận

Thông qua các ví dụ thực tế trên, mong có thể giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn với việc xử lí ngày tháng bằng câu lệnh SQL. Bài viết của mình vẫn còn nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý đóng góp của các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn 

Tài liệu tham khảo :

https://www.w3resource.com/mysql/advance-query-in-mysql/date-calculation.php

https://www.w3school.com https://codeburst.io/handy-mysql-date-functions-with-examples-93dbd79849c5

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: SQL

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 14251
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 14575
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 15664
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL