Học SQL Server cơ bản


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 572

Số bài học: 0

Chuyên mục: SQL


1. SQL là gì?

 • SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc.

 • Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS).

 • SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, được sử dụng để tạo, xóa trong cơ sở dữ liệu, lấy các hàng và sửa đổi các hàng, …

Tất cả DBMS như MySQL, Oracle, MS Access, Sybase, Informix, Postgres và SQL Server sử dụng SQL như là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn.

2. Tại sao SQL là cần thiết

SQL là cần thiết để:

 • Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới.

 • Để chèn các bản ghi vào trong một cơ sở dữ liệu.

 • Để xóa các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu.

 • Để lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu.

3. Chức năng của SQL

 • Với SQL, chúng ta có thể truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh.

 • Với SQL, người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS.

 • SQL cho phép người dùng miêu tả dữ liệu.

 • SQL cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một Database và thao tác nó khi cần thiết.

 • Cho phép người dùng tạo, xóa Database và bảng.

 • Cho phép người dùng tạo view, Procedure, hàm trong một Database.

 • Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.

4. Lịch sử của SQL

 • 1970 -- Dr. Edgar F. "Ted" Codd của IBM được biết đến như là cha đẻ của Relational Database (Cơ sở dữ liệu quan hệ). Ông miêu tả một mô hình quan hệ (Relational Model) cho các Database.

 • 1974 -- SQL (Structured Query Language) xuất hiện.

 • 1978 -- IBM tiếp tục phát triển ý tưởng của Codd và công bố một sản phẩm tên là System/R.

 • 1986 -- IBM phát triển nguyên mẫu đầu tiên về Relation Database và được chuẩn hóa bởi ANSI. Relation Database đầu tiên được công bố là Relational Software và sau đó là Oracle.

ngữ điều khiển dữ liệu

Lệnh GRANT: Trao một quyền tới người dùng.

Lệnh REVOKE: Thu hồi quyền đã trao cho người dùng.


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 18763
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 1019
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 29878
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 28564
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 23166
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 26964
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 24637
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

Học NodeJs từ cơ bản đến nâng cao
Số bài học:
Lượt xem: 26009
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 27314
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 9988
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 568
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 27243
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 1351
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 688
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 1200
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 572
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 427
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 2469
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 442
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 577
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 203
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

ReactJS
Số bài học:
Lượt xem: 18
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript