Xây dựng Website PHP theo MVC


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 28565

Số bài học: 0

Chuyên mục: PHP


MVC là gì?

MVC là một mô hình thiết kế, giúp bạn tổ chức code theo từng phần độc lập với nhau, và các phần tương tác với nhau theo một cách nhất định.

Mô hình MVC gồm 3 lớp: Model, View, Controller. Cụ thể như sau:

  • Model: Lớp này chịu trách nhiệm quản lí dữ liệu: giao tiếp với cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm lưu trữ hoặc truy vấn dữ liệu.
  • View: Lớp này chính là giao diện của ứng dụng, chịu trách nhiệm biểu diễn dữ liệu của ứng dụng thành các dạng nhìn thấy được.
  • Controller: Lớp này đóng vai trò quản lí và điều phối luồng hoạt động của ứng dụng. Tầng này sẽ nhận request từ client, điều phối các Model và View để có thể cho ra output thích hợp và trả kết quả về cho người dung.

Mô hình hoạt động

Trình duyệt gửi một request lên server, server nhận được request sẽ phân tích và gửi dữ liệu vào controller dựa vào router điều hướng. Trong vài trường hợp thì controller sẽ render luôn ra view (một template được chuyển thành HTML) và gửi trả về cho trình duyệt. Nhưng thông thường, cho các trang web động, controller sẽ tương tác với một model (đại diện cho một phần tử ví dụ như Post, chịu trách nhiệm giao tiếp với cơ sở dữ liệu). Sau khi gọi vào model, controller sẽ render view với dữ liệu lấy được và trả kết quả về cho trình duyệt để hiển thị.

Khóa học PHP MVC

Trong khóa học này mình sẽ đi thẳng vào dự án thực tế để giúp các bạn hiểu sâu hơn về mô hình MVC. Trong khóa học sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 Blog Tin Tức đơn giản theo mô hình MVC.


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 18764
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 1019
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 29879
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 28565
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 23166
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 26967
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 24637
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

Học NodeJs từ cơ bản đến nâng cao
Số bài học:
Lượt xem: 26009
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 27314
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 9991
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 568
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 27243
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 1351
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 688
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 1200
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 572
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 427
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 2471
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 442
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 578
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 203
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

ReactJS
Số bài học:
Lượt xem: 18
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript