Pytorch Cơ bản


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 5425

Số bài học: 0

Chuyên mục: AI


PyTorch là một thư viện máy học mã nguồn mở cho Python và hoàn toàn dựa trên Torch. Nó chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên. PyTorch được phát triển bởi nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Facebook cùng với phần mềm "Pyro" của Uber cho khái niệm lập trình xác suất được xây dựng sẵn.

Hướng dẫn này được chuẩn bị cho người sử dụng python, những người tập trung vào nghiên cứu và phát triển với các thuật toán machinelearning cùng với hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mục đích của hướng dẫn này là mô tả tất cả các khái niệm về PyTorch và các ví dụ trong thế giới thực giống nhau.

Trước khi tiếp tục với hướng dẫn này, bạn cần có kiến thức về Python và Anaconda framework (các lệnh được sử dụng trong Anaconda). Có kiến thức về các khái niệm trí tuệ nhân tạo sẽ là một lợi thế bổ sung.


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 36880
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 16745
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 19523
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 28710
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 16049
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 23065
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 20817
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu
Số bài học:
Lượt xem: 17984
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 14700
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 40283
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 18886
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 21109
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 22590
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 16782
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 18247
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17061
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 15478
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 56809
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17327
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 17623
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 22122
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Số bài học:
Lượt xem: 27678
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 15172
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình python 3
Số bài học:
Lượt xem: 5666
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình AI bằng Python
Số bài học:
Lượt xem: 27213
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Keras cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 5243
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Hồi quy Logistic - Python
Số bài học:
Lượt xem: 5299
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Pytorch Cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 5425
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Numpy trong Python
Số bài học:
Lượt xem: 5591
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Matplotib Cơ Bản
Số bài học:
Lượt xem: 5427
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI