Học CSS3


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 10453

Số bài học: 0

Chuyên mục: CSS3


CSS3  là gì ?

Css3 là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheet Level 3 và cũng là phiên bản mới nhất của CSS dùng để trang trí và giúp trang web nổi bật hơn. CSS3 không phải là một thành phần của HTML5 nhưng nó lại có quan hệ mật thiết với HTML5, CSS3 được phát triển song song với HTML5

Điểm mới của CSS3

  • Bổ sung thêm các tùy chọn cho các bộ chọn
  • Thêm mới các hiệu ứng box
  • Bổ sung thêm khả năng điều chỉnh cho nền (background)
  • Bổ sung thêm khả năng điều chỉnh cho đường bao (border)
  • Thay thế nội dung
  • Tạo thêm các hiệu ứng cho văn bản (text)
  • Thêm các hiệu ứng transform 2D và 3D
  • Thêm mới các hoạt ảnh (animation)
  • Thêm cấu trúc đa cột (multiple column)

 

 


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 27681
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 10584
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 11142
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 11614
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 10852
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 13139
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10646
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu
Số bài học:
Lượt xem: 10558
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 10453
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 20345
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10465
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10913
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 12327
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10557
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10805
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10493
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10503
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17729
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10445
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 10818
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 10668
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Số bài học:
Lượt xem: 11610
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 10438
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình python 3
Số bài học:
Lượt xem: 372
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình AI bằng Python
Số bài học:
Lượt xem: 688
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Keras cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 297
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Hồi quy Logistic - Python
Số bài học:
Lượt xem: 245
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Pytorch Cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 267
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Numpy trong Python
Số bài học:
Lượt xem: 162
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Matplotib Cơ Bản
Số bài học:
Lượt xem: 102
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Python Panda
Số bài học:
Lượt xem: 53
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python