Học CSS3


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 11968

Số bài học: 0

Chuyên mục: CSS3


CSS3  là gì ?

Css3 là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheet Level 3 và cũng là phiên bản mới nhất của CSS dùng để trang trí và giúp trang web nổi bật hơn. CSS3 không phải là một thành phần của HTML5 nhưng nó lại có quan hệ mật thiết với HTML5, CSS3 được phát triển song song với HTML5

Điểm mới của CSS3

  • Bổ sung thêm các tùy chọn cho các bộ chọn
  • Thêm mới các hiệu ứng box
  • Bổ sung thêm khả năng điều chỉnh cho nền (background)
  • Bổ sung thêm khả năng điều chỉnh cho đường bao (border)
  • Thay thế nội dung
  • Tạo thêm các hiệu ứng cho văn bản (text)
  • Thêm các hiệu ứng transform 2D và 3D
  • Thêm mới các hoạt ảnh (animation)
  • Thêm cấu trúc đa cột (multiple column)

 

 


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 32381
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 13250
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 15433
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 22178
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 13100
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 19054
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 12778
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu
Số bài học:
Lượt xem: 13890
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 11968
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 31376
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 14291
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 15680
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17681
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 13275
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 14466
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 13350
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 12603
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 39651
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 13460
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 13887
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 16584
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Số bài học:
Lượt xem: 22049
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 12087
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình python 3
Số bài học:
Lượt xem: 2411
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình AI bằng Python
Số bài học:
Lượt xem: 13140
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Keras cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 2112
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Hồi quy Logistic - Python
Số bài học:
Lượt xem: 2054
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Pytorch Cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 2166
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Numpy trong Python
Số bài học:
Lượt xem: 2361
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Matplotib Cơ Bản
Số bài học:
Lượt xem: 2161
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Python Panda
Số bài học:
Lượt xem: 1862
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python