Hồi quy Logistic - Python


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 133

Số bài học: 0

Chuyên mục: AI


Logistic Regression là một phương pháp thống kê phân loại các đối tượng. Trong chuỗi bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề phân loại nhị phân bằng kỹ thuật hồi quy logistic. Hướng dẫn này cũng trình bày một nghiên cứu điển hình sẽ cho phép bạn học cách viết code và áp dụng Hồi quy logistic bằng Python.


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 27238
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 10368
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10747
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 11126
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 10633
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 12422
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10447
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu
Số bài học:
Lượt xem: 10374
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 10326
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17191
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10269
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10581
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 11543
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10379
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10483
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10328
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10355
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 16425
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10292
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 10515
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 10451
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Số bài học:
Lượt xem: 11076
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 10306
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình python 3
Số bài học:
Lượt xem: 196
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình AI bằng Python
Số bài học:
Lượt xem: 373
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Keras cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 161
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Hồi quy Logistic - Python
Số bài học:
Lượt xem: 133
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Pytorch Cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 105
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Numpy trong Python
Số bài học:
Lượt xem: 41
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI