Bài 8: Làm chức năng đăng xuất - Xây dựng Website PHP theo MVC

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 4394 | Chuyên mục: PHP


Bài trước chúng ta đã xây dựng xong chức năng đăng nhập, vậy thì bài này chúng ta sẽ làm một chức năng ngược với đăng nhập đó là đăng xuất.
Chức năng đăng xuất hoạt động như sau: Khi người dùng truy cập vào trang đăng xuất thì sẽ lập tức xóa session người dùng, sau đó redirect lại trang mà mình tùy chỉnh.

1) Viết chức năng đăng xuất cho người dùng

Tạo file Controller/client/logout.php và chèn đoạn code sau:
<?php

class Logout {
	public function __construct()
	{
		unset($_SESSION['user']); // xóa session user đã tạo khi đăng nhập
		header('Location: ./'); // chuyển hướng về trang chủ
	}
}
$logout = new Logout();

2) Viết chức năng đăng xuất cho Admin

Viết đường dẫn đăng xuất, chèn đoạn sau vào file View/admin/layouts/header.php:
<li style="margin-top: 5px; padding-left: 20px;" class="nav-item dropdown">
  <a href="?controller=logoutAdmin">Đăng xuất</a>
</li>
File View/admin/layouts/header.php đầy đủ sau khi chèn:
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>AdminLTE 3 | Dashboard</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tempusdominus Bbootstrap 4 -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/css/tempusdominus-bootstrap-4.min.css">
  <!-- iCheck -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css">
  <!-- JQVMap -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/jqvmap/jqvmap.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- overlayScrollbars -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css">
  <!-- Daterange picker -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
  <!-- summernote -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/summernote/summernote-bs4.css">
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">
</head>

<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
  <div class="wrapper">

    <!-- Navbar -->
    <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
      <!-- Left navbar links -->
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#"><i class="fas fa-bars"></i></a>
        </li>
        <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
          <a href="#" class="nav-link">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
          <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
        </li>
      </ul>

      <!-- SEARCH FORM -->
      <form class="form-inline ml-3">
        <div class="input-group input-group-sm">
          <input class="form-control form-control-navbar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
          <div class="input-group-append">
            <button class="btn btn-navbar" type="submit">
              <i class="fas fa-search"></i>
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>

      <!-- Right navbar links -->
      <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <!-- Messages Dropdown Menu -->
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link" data-toggle="dropdown" href="#">
            <i class="far fa-comments"></i>
            <span class="badge badge-danger navbar-badge">3</span>
          </a>
          <div class="dropdown-menu dropdown-menu-lg dropdown-menu-right">
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <!-- Message Start -->
              <div class="media">
                <img src="../../Public/admin/dist/img/user1-128x128.jpg" alt="User Avatar" class="img-size-50 mr-3 img-circle">
                <div class="media-body">
                  <h3 class="dropdown-item-title">
                    Brad Diesel
                    <span class="float-right text-sm text-danger"><i class="fas fa-star"></i></span>
                  </h3>
                  <p class="text-sm">Call me whenever you can...</p>
                  <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours Ago</p>
                </div>
              </div>
              <!-- Message End -->
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <!-- Message Start -->
              <div class="media">
                <img src="../../Public/admin/dist/img/user8-128x128.jpg" alt="User Avatar" class="img-size-50 img-circle mr-3">
                <div class="media-body">
                  <h3 class="dropdown-item-title">
                    John Pierce
                    <span class="float-right text-sm text-muted"><i class="fas fa-star"></i></span>
                  </h3>
                  <p class="text-sm">I got your message bro</p>
                  <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours Ago</p>
                </div>
              </div>
              <!-- Message End -->
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <!-- Message Start -->
              <div class="media">
                <img src="../../Public/admin/dist/img/user3-128x128.jpg" alt="User Avatar" class="img-size-50 img-circle mr-3">
                <div class="media-body">
                  <h3 class="dropdown-item-title">
                    Nora Silvester
                    <span class="float-right text-sm text-warning"><i class="fas fa-star"></i></span>
                  </h3>
                  <p class="text-sm">The subject goes here</p>
                  <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours Ago</p>
                </div>
              </div>
              <!-- Message End -->
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item dropdown-footer">See All Messages</a>
          </div>
        </li>
        <!-- Notifications Dropdown Menu -->
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link" data-toggle="dropdown" href="#">
            <i class="far fa-bell"></i>
            <span class="badge badge-warning navbar-badge">15</span>
          </a>
          <div class="dropdown-menu dropdown-menu-lg dropdown-menu-right">
            <span class="dropdown-item dropdown-header">15 Notifications</span>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <i class="fas fa-envelope mr-2"></i> 4 new messages
              <span class="float-right text-muted text-sm">3 mins</span>
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <i class="fas fa-users mr-2"></i> 8 friend requests
              <span class="float-right text-muted text-sm">12 hours</span>
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <i class="fas fa-file mr-2"></i> 3 new reports
              <span class="float-right text-muted text-sm">2 days</span>
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item dropdown-footer">See All Notifications</a>
          </div>
        </li>
        <li style="margin-top: 5px; padding-left: 20px;" class="nav-item dropdown">
          <a href="?controller=logoutAdmin">Đăng xuất</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
    <!-- Main Sidebar Container -->
    <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
      <!-- Brand Logo -->
      <a href="index3.html" class="brand-link">
        <img src="../../Public/admin/dist/img/AdminLTELogo.png" alt="AdminLTE Logo" class="brand-image img-circle elevation-3" style="opacity: .8">
        <span class="brand-text font-weight-light">Admin</span>
      </a>

      <!-- Sidebar -->
      <div class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel (optional) -->
        <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
          <div class="image">
            <img src="../../Public/admin/dist/img/user2-160x160.jpg" class="img-circle elevation-2" alt="User Image">
          </div>
          <div class="info">
            <a href="#" class="d-block">Nguyễn Trọng Chính</a>
          </div>
        </div>

        <!-- Sidebar Menu -->
        <nav class="mt-2">
          <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview" role="menu" data-accordion="false">
            <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class
             with font-awesome or any other icon font library -->
             <li class="nav-item has-treeview">
              <a href="index.php" class="nav-link active">
                <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
                <p>
                  Trang chủ
                </p>
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item has-treeview">
              <a href="#" class="nav-link">
                <i class="nav-icon fas fa-copy"></i>
                <p>
                  Chuyên mục
                  <i class="fas fa-angle-left right"></i>
                  <span class="badge badge-info right">6</span>
                </p>
              </a>
              <ul class="nav nav-treeview">
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Thêm</p>
                  </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Danh sách</p>
                  </a>
                </li>
              </ul>
            </li>
            <li class="nav-item has-treeview">
              <a href="#" class="nav-link">
                <i class="nav-icon fas fa-copy"></i>
                <p>
                  Bài viết
                  <i class="fas fa-angle-left right"></i>
                  <span class="badge badge-info right">6</span>
                </p>
              </a>
              <ul class="nav nav-treeview">
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Thêm</p>
                  </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Danh sách</p>
                  </a>
                </li>
              </ul>
            </li>
            <li class="nav-item has-treeview">
              <a href="#" class="nav-link">
                <i class="nav-icon fas fa-copy"></i>
                <p>
                  Thành viên
                  <i class="fas fa-angle-left right"></i>
                  <span class="badge badge-info right">6</span>
                </p>
              </a>
              <ul class="nav nav-treeview">
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Thêm</p>
                  </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Danh sách</p>
                  </a>
                </li>
              </ul>
            </li>
            
          </ul>
        </nav>
        <!-- /.sidebar-menu -->
      </div>
      <!-- /.sidebar -->
    </aside>
Mỗi dòng code mình đã ghi chú rất kỹ trong đó, các bạn nhớ đọc kỹ nhé. Nếu có gì không hiểu hãy comment bên dưới để được giải đáp.
Chúc các bạn thành công!.
Bài tiếp theo: Thêm chuyên mục >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!