Bài 1: Thiết kế Database - Xây dựng Website PHP theo MVC

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 10354 | Chuyên mục: PHP


1) Giải thích cấu trúc database

Để làm một Blog Tin Tức thì mình sẽ tạo các bảng sau: users, categories, posts.
Trong đó:
  1. Bảng users: chứa thông tin tài khoản thành viên trong Blog.
  2. Bảng categories: chứa các chuyên mục của Blog.
  3. Bảng posts: chứa các bài viết của Blog.
Bảng users:
Bảng categories:
Bảng posts:

2) Tiến hành tạo bảng cho Database

Sau khi bạn tải và cài đặt xong Xammp Server (xem hướng dẫn tại đây), truy cập vào phpmyadmin để bắt đầu tạo bảng theo đường dẫn: http://localhost/phpmyadmin/index.php
Bạn có thể tại database trực tiếp tại đây hoặc thực hiện các bước sau:
Bước 1: Tạo một database tên là blog
Bước 2:
Chạy lệnh SQL sau để tạo bảng users:
CREATE TABLE `blog`.`users` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `username` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'tên đăng nhập' , `password` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'mật khẩu' , `full_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'tên đầy đủ' , `level` INT NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'quyền' , PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB;
Chạy lệnh SQL để tạo bảng categories:
CREATE TABLE `blog`.`categories` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `name` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT 'tên chuyên mục' , `slug` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT 'tên chuyên mục không dấu' , PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB;
Chạy lệnh SQL để tạo bảng posts:  
CREATE TABLE `blog`.`posts` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `title` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT 'tiêu đề bài viết' , `slug` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT 'tiêu đề không dấu' , `view_number` INT NOT NULL COMMENT 'lượt xem' , `image` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT 'ảnh' , `summary` TEXT NOT NULL COMMENT 'tóm tắt' , `content` LONGTEXT NOT NULL COMMENT 'nội dung' , `category_id` INT NOT NULL COMMENT 'id chuyên mục' , `user_id` INT NOT NULL COMMENT 'id thành viên' , `date` DATE NOT NULL COMMENT 'thời gian đăng' , PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB;
Kể từ bài viết này chúng ta sẽ sử dụng database blog để thực hành cho bài học này.
Bài tiếp theo: Xây dựng bố cục thư mục >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!