Bài 4: Thiết kế giao diện cho trang Admin - Xây dựng Website PHP theo MVC

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 17514 | Chuyên mục: PHP


Sau khi tạo kết nối với Database thành công, chúng ta bắt đầu thiết kế giao diện cho trang quản trị Admin
Download template Admin tại đây.

1) Thiết lập bố cục folder

Sau khi đã tải template, giải nén bằng winrar hoặc 7-zip được folder AdminLTE-master.
Copy toàn bộ folder distplugins trong AdminLTE-master vào thư mục Public/admin.
Tiếp tục tạo các file folder như hình vẽ dưới đây:

2) Tiến hành thiết kế trang chủ Admin

Sau khi đã tạo bố cục cho trang chủ xong chúng ta bắt đầu tiến hành viết code cho từng file.
File header.php: copy và paste đoạn code sau vào file header.php (đường dẫn: blog/View/admin/layouts/header.php)  
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>AdminLTE 3 | Dashboard</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tempusdominus Bbootstrap 4 -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/css/tempusdominus-bootstrap-4.min.css">
  <!-- iCheck -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css">
  <!-- JQVMap -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/jqvmap/jqvmap.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- overlayScrollbars -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css">
  <!-- Daterange picker -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
  <!-- summernote -->
  <link rel="stylesheet" href="../../Public/admin/plugins/summernote/summernote-bs4.css">
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">
</head>

<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
  <div class="wrapper">

    <!-- Navbar -->
    <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
      <!-- Left navbar links -->
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#"><i class="fas fa-bars"></i></a>
        </li>
        <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
          <a href="#" class="nav-link">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
          <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
        </li>
      </ul>

      <!-- SEARCH FORM -->
      <form class="form-inline ml-3">
        <div class="input-group input-group-sm">
          <input class="form-control form-control-navbar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
          <div class="input-group-append">
            <button class="btn btn-navbar" type="submit">
              <i class="fas fa-search"></i>
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>

      <!-- Right navbar links -->
      <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <!-- Messages Dropdown Menu -->
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link" data-toggle="dropdown" href="#">
            <i class="far fa-comments"></i>
            <span class="badge badge-danger navbar-badge">3</span>
          </a>
          <div class="dropdown-menu dropdown-menu-lg dropdown-menu-right">
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <!-- Message Start -->
              <div class="media">
                <img src="../../Public/admin/dist/img/user1-128x128.jpg" alt="User Avatar" class="img-size-50 mr-3 img-circle">
                <div class="media-body">
                  <h3 class="dropdown-item-title">
          Brad Diesel
          <span class="float-right text-sm text-danger"><i class="fas fa-star"></i></span>
         </h3>
                  <p class="text-sm">Call me whenever you can...</p>
                  <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours Ago</p>
                </div>
              </div>
              <!-- Message End -->
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <!-- Message Start -->
              <div class="media">
                <img src="../../Public/admin/dist/img/user8-128x128.jpg" alt="User Avatar" class="img-size-50 img-circle mr-3">
                <div class="media-body">
                  <h3 class="dropdown-item-title">
          John Pierce
          <span class="float-right text-sm text-muted"><i class="fas fa-star"></i></span>
         </h3>
                  <p class="text-sm">I got your message bro</p>
                  <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours Ago</p>
                </div>
              </div>
              <!-- Message End -->
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <!-- Message Start -->
              <div class="media">
                <img src="../../Public/admin/dist/img/user3-128x128.jpg" alt="User Avatar" class="img-size-50 img-circle mr-3">
                <div class="media-body">
                  <h3 class="dropdown-item-title">
          Nora Silvester
          <span class="float-right text-sm text-warning"><i class="fas fa-star"></i></span>
         </h3>
                  <p class="text-sm">The subject goes here</p>
                  <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours Ago</p>
                </div>
              </div>
              <!-- Message End -->
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item dropdown-footer">See All Messages</a>
          </div>
        </li>
        <!-- Notifications Dropdown Menu -->
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link" data-toggle="dropdown" href="#">
            <i class="far fa-bell"></i>
            <span class="badge badge-warning navbar-badge">15</span>
          </a>
          <div class="dropdown-menu dropdown-menu-lg dropdown-menu-right">
            <span class="dropdown-item dropdown-header">15 Notifications</span>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <i class="fas fa-envelope mr-2"></i> 4 new messages
              <span class="float-right text-muted text-sm">3 mins</span>
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <i class="fas fa-users mr-2"></i> 8 friend requests
              <span class="float-right text-muted text-sm">12 hours</span>
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item">
              <i class="fas fa-file mr-2"></i> 3 new reports
              <span class="float-right text-muted text-sm">2 days</span>
            </a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="#" class="dropdown-item dropdown-footer">See All Notifications</a>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </nav>
    <!-- Main Sidebar Container -->
    <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
      <!-- Brand Logo -->
      <a href="index3.html" class="brand-link">
        <img src="../../Public/admin/dist/img/AdminLTELogo.png" alt="AdminLTE Logo" class="brand-image img-circle elevation-3" style="opacity: .8">
        <span class="brand-text font-weight-light">Admin</span>
      </a>

      <!-- Sidebar -->
      <div class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel (optional) -->
        <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
          <div class="image">
            <img src="../../Public/admin/dist/img/user2-160x160.jpg" class="img-circle elevation-2" alt="User Image">
          </div>
          <div class="info">
            <a href="#" class="d-block">Nguyễn Trọng Chính</a>
          </div>
        </div>

        <!-- Sidebar Menu -->
        <nav class="mt-2">
          <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview" role="menu" data-accordion="false">
            <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class
      with font-awesome or any other icon font library -->
            <li class="nav-item has-treeview">
              <a href="index.php" class="nav-link active">
                <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
                <p>
                  Trang chủ
                </p>
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item has-treeview">
              <a href="#" class="nav-link">
                <i class="nav-icon fas fa-copy"></i>
                <p>
                  Chuyên mục
                  <i class="fas fa-angle-left right"></i>
                  <span class="badge badge-info right">6</span>
                </p>
              </a>
              <ul class="nav nav-treeview">
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Thêm</p>
                  </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Danh sách</p>
                  </a>
                </li>
              </ul>
            </li>
            <li class="nav-item has-treeview">
              <a href="#" class="nav-link">
                <i class="nav-icon fas fa-copy"></i>
                <p>
                  Bài viết
                  <i class="fas fa-angle-left right"></i>
                  <span class="badge badge-info right">6</span>
                </p>
              </a>
              <ul class="nav nav-treeview">
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Thêm</p>
                  </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Danh sách</p>
                  </a>
                </li>
              </ul>
            </li>
            <li class="nav-item has-treeview">
              <a href="#" class="nav-link">
                <i class="nav-icon fas fa-copy"></i>
                <p>
                  Thành viên
                  <i class="fas fa-angle-left right"></i>
                  <span class="badge badge-info right">6</span>
                </p>
              </a>
              <ul class="nav nav-treeview">
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Thêm</p>
                  </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                  <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
                    <p>Danh sách</p>
                  </a>
                </li>
              </ul>
            </li>
            
          </ul>
        </nav>
        <!-- /.sidebar-menu -->
      </div>
      <!-- /.sidebar -->
    </aside>
File footer.php: copy và paste đoạn code sau vào file footer.php (đường dẫn: blog/View/admin/layouts/footer.php)  
<footer class="main-footer">
  <strong>Copyright &copy; 2014-2019 <a href="#">BlogTinTuc</a>.</strong>
  All rights reserved.
  <div class="float-right d-none d-sm-inline-block">
   <b>Version</b> 3.0.3-pre
 </div>
</footer>

<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
  <!-- Control sidebar content goes here -->
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->
</div>
<!-- ./wrapper -->
<script src="https://unpkg.com/ionicons@5.0.0/dist/ionicons.js"></script>

<!-- jQuery -->
<script src="../../Public/admin/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="../../Public/admin/plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
 $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
</script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="../../Public/admin/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- ChartJS -->
<script src="../../Public/admin/plugins/chart.js/Chart.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="../../Public/admin/plugins/sparklines/sparkline.js"></script>
<!-- JQVMap -->
<script src="../../Public/admin/plugins/jqvmap/jquery.vmap.min.js"></script>
<script src="../../Public/admin/plugins/jqvmap/maps/jquery.vmap.usa.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script src="../../Public/admin/plugins/jquery-knob/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="../../Public/admin/plugins/moment/moment.min.js"></script>
<script src="../../Public/admin/plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- Tempusdominus Bootstrap 4 -->
<script src="../../Public/admin/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js"></script>
<!-- Summernote -->
<script src="../../Public/admin/plugins/summernote/summernote-bs4.min.js"></script>
<!-- overlayScrollbars -->
<script src="../../Public/admin/plugins/overlayScrollbars/js/jquery.overlayScrollbars.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="../../Public/admin/dist/js/adminlte.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (This is only for demo purposes) -->
<script src="../../Public/admin/dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="../../Public/admin/dist/js/demo.js"></script>
</body>
</html>
File home.php: copy và paste đoạn code sau vào file footer.php (đường dẫn: blog/View/admin/pages/home.php)    
<div class="content-wrapper" style="min-height: 365px;">
	<div class="content-header">
		<div class="container-fluid">
			<div class="row mb-2">
				<div class="col-sm-6">
					<h1 class="m-0 text-dark">Trang chủ</h1>
				</div><!-- /.col -->
				<div class="col-sm-6">
					<ol class="breadcrumb float-sm-right">
						<li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
						<li class="breadcrumb-item active">Admin</li>
					</ol>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<section class="content">
		<div class="container-fluid">
			<div class="row">
				<div class="col-lg-3 col-6">
					<!-- small box -->
					<div class="small-box bg-info">
						<div class="inner">
							<h3>150</h3>

							<h4>CHUYÊN MỤC</h4>
						</div>
						<div class="icon">
							<i class="ion ion-bag"></i>
						</div>
						<a href="#" class="small-box-footer">Chi tiết <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
					</div>
				</div>
				<!-- ./col -->
				<div class="col-lg-3 col-6">
					<!-- small box -->
					<div class="small-box bg-success">
						<div class="inner">
							<h3>53<sup style="font-size: 20px">%</sup></h3>

							<h4>BÀI VIẾT</h4>
						</div>
						<div class="icon">
							<i class="ion ion-stats-bars"></i>
						</div>
						<a href="#" class="small-box-footer">Chi tiết <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
					</div>
				</div>
				<!-- ./col -->
				<div class="col-lg-3 col-6">
					<!-- small box -->
					<div class="small-box bg-warning">
						<div class="inner">
							<h3>44</h3>

							<h4 style="color: #fff">THÀNH VIÊN</h4>
						</div>
						<div class="icon">
							<i class="ion ion-person-add"></i>
						</div>
						<a href="#" class="small-box-footer">Chi tiết <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
					</div>
				</div>
				<!-- ./col -->
				<div class="col-lg-3 col-6">
					<!-- small box -->
					<div class="small-box bg-danger">
						<div class="inner">
							<h3>65</h3>

							<h4>BÌNH LUẬN</h4>
						</div>
						<div class="icon">
							<i class="ion ion-pie-graph"></i>
						</div>
						<a href="#" class="small-box-footer">Chi tiết <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
					</div>
				</div>
				<!-- ./col -->
			</div>
		</div>
	</section>
</div>
File index.php: copy và paste đoạn code sau vào file index.php (đường dẫn: blog/View/admin/index.php)
<?php
	require('layouts/header.php');

	if (isset($_GET['controller'])) {
		$controller = $_GET['controller'];
	} else {
		$controller = '';
	}

	switch ($controller) {
		case 'test':
			echo "trang test";
			break;
		
		default:
			require('pages/home.php');
			break;
	}

	require('layouts/footer.php');
Sau khi hoàn thành code cho các file, bạn chạy thử chương trình để xem kết quả theo đường dẫn: http://localhost/blog/View/admin/
Bài tiếp theo: Làm chức năng đăng ký >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!