Bài 6: Làm chức năng đăng nhập cho người dùng - Xây dựng Website PHP theo MVC

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 6412 | Chuyên mục: PHP


1) Chuẩn bị

Chúng ta đã học xong bài 1 - thiết kế cơ sở dữ liệu thấy ở bảng users có trường level, trường này có chức năng phân biệt được đâu là người dùng và đâu là quản trị viên (admin). Trong Project này mình sẽ chỉ phần quyền ở 2 cấp độ: người dùng (level = 0) và quản trị viên (level = 1).
Trước khi xây dựng chức năng đăng nhập mình sẽ viết viết lại file View/admin/index.php để kiểm tra xem level của người đăng nhập có phải là quản trị viên hay không, nếu không phải thì chuyển hướng người dùng về trang chủ.
Tạo file Config/config.php:
Tiến hành khai báo hằng số cho file config.php:
<?php

define('admin', 1); // quyền admin
define('client', 0); // quyền người dùng thông thường
Trong file config.php chúng ta sẽ khai báo những hằng số cố định ít thay đổi để tiện cho việc bảo trì sau này.
Mình đã ghi chú trong các đoạn code các bạn nhớ đọc để hiểu hơn nhé.

2) Làm chức năng đăng nhập

Chúng ta tiền hành viết câu lệnh truy vấn sql kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu trong file Model/client/UserModel.php:
public function login($username, $password)
	{
		$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' AND password = '$password'";
		$result = $this->db->conn->query($sql);
		
		return $result;
	}
Tiếp theo tiến hành viết hàm đăng nhập trong file Controller/client/header.php:
public function login($userModel)
	{
		$username = $password = $fullName = NULL;
		$error = array();
		$error['username'] = $error['password'] = NULL;

		if (!empty($_POST['login'])) {
			if (empty($_POST['username'])) {
				$error['username'] = '* Cần điền tên đăng nhập';
			} else {
				$username = $_POST['username'];
			}
			if (empty($_POST['password'])) {
				$error['password'] = '* Cần điền mật khẩu';
			} else {
				$password = md5(md5($_POST['password']));
			}

			if ($username && $password) {
				$result = $userModel->login($username, $password);
				$check = $result->num_rows; /*đếm số dòng trong database*/
			/**
		  * Nếu số dòng trong database > 0 => lưu session + lấy dữ liệu + chuyển hướng
		  * Ngược lại thông báo alert bằng script
		  * @var array
		  */
				if ($check > 0) {
					$data = $result->fetch_array(); /*lấy dữ liệu tương ứng với username và password nhập*/
					$_SESSION['user'] = $data; /*lưu session*/
					header('Location: ./');
				} else {
					echo "<script>alert('Sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập')</script>";
				}
			}
		}

		return $error;
	}
File Controller/client/header.php hoàn chỉnh:
<?php

class Header {
	public function __construct()
	{
		require_once('Model/client/UserModel.php');

		$userModel = new UserModel();
		$error = $this->signUp($userModel);
		$errorLogin = $this->login($userModel);

		require('View/client/layouts/header.php');
	}

	public function signUp($userModel) {
		$username = $password = $fullName = NULL;
		$error = array();
		$error['username'] = $error['password'] = $error['full_name'] = $error['username_exist'] = NULL;

		if (isset($_POST['signup'])) {
			if (empty($_POST['username'])) {
				$error['username'] = '* Cần điền tên đăng nhập';
			} else {
				$username = $_POST['username'];
			}
			if (empty($_POST['password'])) {
				$error['password'] = '* Cần điền mật khẩu';
			} else {
				$password = md5(md5($_POST['password']));
			}
			if (empty($_POST['full_name'])) {
				$error['full_name'] = '* Cần điền họ tên';
			} else {
				$fullName = $_POST['full_name'];
			}

			if ($username && $password && $fullName) {
				$check = $userModel->checkExists($username);

				if ($check->num_rows > 0) {
					$error['username_exist'] = '* Tên đăng nhập đã bị trùng';
				} else {
					$userModel->signup($username, $password, $fullName);
					echo "<script>alert('đăng ký thành công')</script>";
				}
			}
			
		}

		return $error;
	}

	public function login($userModel)
	{
		$username = $password = $fullName = NULL;
		$error = array();
		$error['username'] = $error['password'] = NULL;

		if (!empty($_POST['login'])) {
			if (empty($_POST['username'])) {
				$error['username'] = '* Cần điền tên đăng nhập';
			} else {
				$username = $_POST['username'];
			}
			if (empty($_POST['password'])) {
				$error['password'] = '* Cần điền mật khẩu';
			} else {
				$password = md5(md5($_POST['password']));
			}

			if ($username && $password) {
				$result = $userModel->login($username, $password);
				$check = $result->num_rows; /*đếm số dòng trong database*/
			/**
		  * Nếu số dòng trong database > 0 => lưu session + lấy dữ liệu + chuyển hướng
		  * Ngược lại thông báo alert bằng script
		  * @var array
		  */
				if ($check > 0) {
					$data = $result->fetch_array(); /*lấy dữ liệu tương ứng với username và password nhập*/
					$_SESSION['user'] = $data; /*lưu session*/
					header('Location: ./');
				} else {
					echo "<script>alert('Sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập')</script>";
				}
			}
		}

		return $error;
	}
}
$header = new Header();
Hiển thị tên đăng nhập sau khi đăng nhập thành công trong file View/client/layouts/header.php:
<?php
                        if (!empty($_SESSION['user'])) {?>
                          <li>
                            <button type="button" class="login-btn">
                              <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>
                              <?=$_SESSION['user']['username']?>
                            </button>
                          </li>
                          <li>
                            <button type="button" class="login-btn">
                              <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>
                              <a href="?controller=logout" style="color: #fff">
                                Logout
                              </a>
                            </button>
                          </li>
                        <?php } else {?>
                          <li>
                            <button type="button" class="login-btn" data-toggle="modal" data-target="#signup">
                              <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>
                              Signup
                            </button>
                          </li>
                          <li>
                            <button type="button" class="login-btn" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
                              <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>Login
                            </button>
                          </li>
                        <?php }
                      ?>
  File View/client/layouts/header.php hoàn chỉnh:  
<!doctype html>
<html class="no-js" lang="">

  
<!-- Mirrored from www.radiustheme.com/demo/html/newsedge/newsedge/index.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Thu, 13 Feb 2020 08:41:57 GMT -->
<!-- Added by HTTrack --><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" /><!-- /Added by HTTrack -->
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
    <title>NewsEdge | Home 1</title>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- Favicon -->
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Public/client/img/favicon.png">
    <!-- Normalize CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/css/normalize.css">
    <!-- Main CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/css/main.css">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Animate CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/css/animate.min.css">
    <!-- Font-awesome CSS-->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/css/font-awesome.min.css">
    <!-- Owl Caousel CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/vendor/OwlCarousel/owl.carousel.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/vendor/OwlCarousel/owl.theme.default.min.css">
    <!-- Main Menu CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/css/meanmenu.min.css">
    <!-- Magnific CSS -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Public/client/css/magnific-popup.css">
    <!-- Switch Style CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/css/hover-min.css">
    <!-- Custom CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="Public/client/style.css">
    <!-- For IE -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Public/client/css/ie-only.css" />
    <!-- Modernizr Js -->
    <script src="Public/client/js/modernizr-2.8.3.min.js"></script>
  </head>

  <body>
    <div id="preloader"></div>
    <?php 
      if (isset($error['username'])) {?>
        <div class="alert alert-danger" style="top: 155px; position: absolute; z-index: 5; width: auto; right: 0px;" role="alert">
          <?php echo $error['username']?>
        </div>
      <?php } else if (isset($error['password'])) {?>
        <div class="alert alert-danger" style="top: 155px; position: absolute; z-index: 5; width: auto; right: 0px;" role="alert">
          <?=$error['password']?>
        </div>
      <?php } else if (isset($error['full_name'])) {?>
        <div class="alert alert-danger" style="top: 155px; position: absolute; z-index: 5; width: auto; right: 0px;" role="alert">
          <?=$error['full_name']?>
        </div>
      <?php } else if (isset($error['username_exist'])) {?>
        <div class="alert alert-danger" style="top: 155px; position: absolute; z-index: 5; width: auto; right: 0px;" role="alert">
          <?=$error['username_exist']?>
        </div>
      <?php }
    ?>
    <!-- Preloader End Here -->
    <div id="wrapper" class="wrapper">
      <!-- Header Area Start Here -->
      <header>
        <div id="header-layout1" class="header-style1">
          <div class="main-menu-area bg-primarytextcolor header-menu-fixed" id="sticker">
            <div class="container">
              <div class="row no-gutters d-flex align-items-center">
                <div class="col-lg-2 d-none d-lg-block">
                  <div class="logo-area">
                    <a href="index.html">
                      <img src="Public/client/img/logo.png" alt="logo" class="img-fluid">
                    </a>
                  </div>
                </div>
                <div class="col-xl-7 col-lg-6 position-static min-height-none">
                  <div class="ne-main-menu">
                    <nav id="dropdown">
                      <ul>
                        <li class="active">
                          <a href="#">Home</a>
                          <ul class="ne-dropdown-menu">
                            <li class="active">
                              <a href="index.html">Home 1</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="index2.html">Home 2</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="index3.html">Home 3</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="index4.html">Home 4</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="index5.html">Home 5</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="index6.html">Home 6</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="index7.html">Home 7</a>
                            </li>
                          </ul>
                        </li>
                        <li>
                          <a href="#">Post</a>
                          <ul class="ne-dropdown-menu">
                            <li>
                              <a href="post-style-1.html">Post Style 1</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="post-style-2.html">Post Style 2</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="post-style-3.html">Post Style 3</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="post-style-4.html">Post Style 4</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="single-news-1.html">News Details 1</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="single-news-2.html">News Details 2</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="single-news-3.html">News Details 3</a>
                            </li>
                          </ul>
                        </li>
                        <li>
                          <a href="#">Pages</a>
                          <ul class="ne-dropdown-menu">
                            <li>
                              <a href="author-post.html">Author Post Page</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="archive.html">Archive Page</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="gallery-style-1.html">Gallery Style 1</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="gallery-style-2.html">Gallery Style 2</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="404.html">404 Error Page</a>
                            </li>
                            <li>
                              <a href="contact.html">Contact Page</a>
                            </li>
                          </ul>
                        </li>
                        <li>
                          <a href="post-style-1.html">Politics</a>
                        </li>
                        <li>
                          <a href="post-style-2.html">Business</a>
                        </li>
                        <li>
                          <a href="post-style-3.html">Sports</a>
                        </li>
                        <li>
                          <a href="post-style-4.html">Fashion</a>
                        </li>
                      </ul>
                    </nav>
                  </div>
                </div>
                <div class="col-xl-3 col-lg-4 col-md-12 text-right position-static">
                  <div class="header-action-item">
                    <ul>
                      <li>
                        <form id="top-search-form" class="header-search-light">
                          <input type="text" class="search-input" placeholder="Search...." required="" style="display: none;">
                          <button class="search-button">
                            <i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i>
                          </button>
                        </form>
                      </li>
                      <?php
                        if (!empty($_SESSION['user'])) {?>
                          <li>
                            <button type="button" class="login-btn">
                              <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>
                              <?=$_SESSION['user']['username']?>
                            </button>
                          </li>
                          <li>
                            <button type="button" class="login-btn">
                              <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>
                              <a href="?controller=logout" style="color: #fff">
                                Logout
                              </a>
                            </button>
                          </li>
                        <?php } else {?>
                          <li>
                            <button type="button" class="login-btn" data-toggle="modal" data-target="#signup">
                              <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>
                              Signup
                            </button>
                          </li>
                          <li>
                            <button type="button" class="login-btn" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
                              <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>Login
                            </button>
                          </li>
                        <?php }
                      ?>
                      <li>
                        <div id="side-menu-trigger" class="offcanvas-menu-btn">
                          <a href="#" class="menu-bar">
                            <span></span>
                            <span></span>
                            <span></span>
                          </a>
                          <a href="#" class="menu-times close">
                            <span></span>
                            <span></span>
                          </a>
                        </div>
                      </li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </header>
      <!-- Header Area End Here -->
      <!-- News Feed Area Start Here -->
      <section class="bg-accent border-bottom add-top-margin">
        <div class="container">
          <div class="row no-gutters d-flex align-items-center">
            <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-4 col-6">
              <div class="topic-box topic-box-margin">Top Stories</div>
            </div>
            <div class="col-lg-10 col-md-9 col-sm-8 col-6">
              <div class="feeding-text-dark">
                <ol id="sample" class="ticker">
                  <li>
                    <a href="#">McDonell Kanye West highlights difficulties for celebritiesComplimentary decor and
                      design advicewith Summit Park homes</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Magnificent Image Of The New Hoover Dam Bridge Taking Shape</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">If Obama Had Governed Like This in 2017 He'd Be the Transformational.</a>
                  </li>
                </ol>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
      <!-- News Feed Area End Here -->
      <!-- News Info List Area Start Here -->
      <section class="bg-body">
        <div class="container">
          <ul class="news-info-list text-center--md">
            <li>
              <i class="fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></i>Australia</li>
            <li>                
              <i class="fa fa-calendar" aria-hidden="true"></i><span id="current_date"></span></li>
            <li>
              <i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"></i>Last Update 11.30 am</li>
            <li>
              <i class="fa fa-cloud" aria-hidden="true"></i>29&#8451; Sydney, Australia</li>
          </ul>
        </div>
      </section>
      <!-- Đăng nhập-->
      <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
        <div class="modal-dialog">
          <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
              <div class="title-login-form">Đăng nhập</div>
            </div>
            <div class="modal-body">
              <div class="login-form">
                <form method="post">
                  <label>Tên đăng nhập *</label>
                  <input name="username" type="text" placeholder="Tên đăng nhập" />
                  <label>Mật khẩu *</label>
                  <input name="password" type="password" placeholder="Mật khẩu" />
                  <div class="checkbox checkbox-primary">
                    <input id="checkbox" type="checkbox" checked>
                    <label for="checkbox">Nhớ mật khẩu</label>
                  </div>
                  <button type="submit" name="login" value="Login">Đăng nhập</button>
                  <button class="form-cancel" type="submit" value="">Hủy</button>
                  <label class="lost-password">
                    <a href="#">Quên mật khẩu?</a>
                  </label>
                </form>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-- Đăng nhâp End-->
      <!-- Đăng ký-->
      <div class="modal fade" id="signup" role="dialog">
        <div class="modal-dialog">
          <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
              <div class="title-login-form">Đăng ký </div>
            </div>
            <div class="modal-body">
              <div class="login-form">
                <form method="post">
                  <label>Tên đăng nhập *</label>
                  <input type="text" name="username" placeholder="Tên đăng nhập" />
                  <label>Mật khẩu *</label>
                  <input type="password" name="password" placeholder="Mật khẩu" />
                  <label>Họ và tên *</label>
                  <input type="text" name="full_name" placeholder="Họ tên" />
                  <button type="submit" value="Login" name="signup">Đăng ký</button>
                  <button class="form-cancel" type="submit" value="">Hủy</button>
                </form>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-- Đăng ký End-->
Kết quả sau khi chạy chương trình:
Các bạn có thể vào trong phpmyadmin chỉnh sửa level = 1, lúc này khi đăng nhập lại trang sẽ được chuyển hướng vào trang quản trị viên Admin.
Như vậy mình đã hướng dẫn xong chức năng đăng nhập, có vấn đề gì không hiểu thì các bạn có thể để lại comment để được giải đáp. Ở bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chức năng đăng xuất tài khoản, các bạn nhớ xem nhé.
Chúc các bạn thành công!.
Bài tiếp theo: Làm chức năng đăng nhập Admin >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!