Code Laravel làm sao cho chuẩn?

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 2507 | Chuyên mục: Laravel

Khi làm theo team bạn phải đối mặt với nhiều thứ, trong đó có việc code làm sao cho mọi người trong team đọc hiểu, không phải bỏ chạy mấy trăm mét vì code lởm của bạn gây ra. Vậy thì code Laravel làm sao cho chuẩn, hãy đọc hết bài viết này nhé!


Đặt vấn đề

Khi ta mới bắt đầu học code, việc ta quan tâm chỉ là code làm sao cho chạy được. Chấm hết đúng không nào, nhưng theo thời gian bạn không còn code một mình nữa, ở level cao hơn bạn phải code theo team vì dự án trăm ngàn đô, triệu đô... không thể 1 người code mà được.

Khi làm theo team bạn phải đối mặt với nhiều thứ, trong đó có việc code làm sao cho mọi người trong team đọc hiểu, không phải bỏ chạy mấy trăm mét vì code lởm của bạn gây ra. Vậy thì code Laravel làm sao cho chuẩn, hãy đọc hết bài viết này nhé!

1. Nguyên tắc ĐƠN TRÁCH NHIỆM - Single responsibility principle (SRP)

Một lớp và một phương thức nên chỉ có một trách nhiệm và nên chỉ có một trách nhiệm mà thôi, cái này là nguyên tắc của SOLID trong hướng đối tượng PHP mình sẽ có một bài nói rõ hơn về nguyên tắc SOLID trong PHP nhé.

Giả sử như bẳng user của bạn có các trường là first_name, middle_name, last_name, gender và bạn muốn lấy ra full_name. Nhưng nếu user đã đăng nhập, đã được xác nhận và user đó là khách hàng của công ty bạn, bạn phải xưng hô Ông/Bà ở đằng trước tên. Sử dụng Accessors trong Laravel ta làm như sau:

Coder Laravel gà sẽ viết:

public function getFullNameAttribute()
{
  if ($this->gender) {
	  $genderText = 'Mr. ';
	} else {
		$genderText = 'Mrs. ';
	}
	
	if (auth()->user() && auth()->user()->hasRole('client') && auth()->user()->isVerified()) {
		return $genderText . $this->first_name . ' ' . $this->middle_name . ' ' . $this->last_name;
	} else {
		return $this->first_name . ' ' . $this->last_name;
	}
}

Coder Laravel chuẩn sẽ viết:

public function getFullNameAttribute()
{
  return $this->isVerifiedClient() ? $this->getFullNameLong() : $this->getFullNameShort();
}

public function isVerifiedClient()
{
	// Trả về true or false
  return auth()->user() && auth()->user()->hasRole('client') && auth()->user()->isVerified();
}

public function getFullNameLong()
{
  return $this->gender_text . $this->first_name . ' ' . $this->middle_name . ' ' . $this->last_name;
}

public function getFullNameShort()
{
  return $this->first_name . ' ' . $this->last_name;
}

public function getGenderTextAttribute()
{
	// Nếu là nam
	if ($this->gender) {
		return 'Mr. ';
	}
	return 'Mrs. ';
}

Tách bạch mọi thứ ra hết, mỗi hàm chỉ đảm nhận 1 nhiệm vụ xử lý duy nhất.

2. Models thì mập, Controllers thì gầy - Fat models, skinny controllers

Đặt tất cả các logic liên quan đến DB vào các Eloquent model hoặc vào các lớp Repository nếu bạn đang sử dụng Query Builder hoặc raw Query.

Coder Laravel gà sẽ viết:

public function index()
{
  $clients = Client::verified()
    ->with(['orders' => function ($q) {
      $q->where('created_at', '>', Carbon::today()->subWeek());
    }])
    ->get();

  return view('index', ['clients' => $clients]);
}

Về logic chả có gì sai, mình mà nói nó sai có khi nó táng vỡ alo mình. Nhưng nếu mình là coder Laravel chuẩn mình sẽ viết sao:

public function index()
{
  return view('index', ['clients' => $this->client->getWithNewOrders()]);
}

class Client extends Model
{
  public function getWithNewOrders()
  {
    return $this->verified()
      ->with(['orders' => function ($q) {
        $q->where('created_at', '>', Carbon::today()->subWeek());
      }])
      ->get();
  }
}

đặt một phương thức getWithNewOrders() viết tất tần tật Query trong đó và ngoài controller chỉ gọi 1 dòng duy nhất. Giả sử như có 10 chỗ dùng getWithNewOrders() chỗ nào bạn cũng phang thẳng vào controller, chẳng may logic đó cần chỉnh sửa, bạn phải chỉnh 10 chỗ. Nếu không phải bạn chỉnh sửa mà là đồng đội của bạn, nó sẽ tẩn cho bạn 1 trận ngay cho mà xem.

3. Validation - Kiểm tra dữ liệu đầu vào

Hãy duy chuyển đoạn code validate vào trong Request.

Laravel cung cấp linh hoạt nhiều cách để validate. Ok, ổn cả thôi. Coder Laravel  chắc chắn sẽ chọn cách đơn giản nhất:

public function store(Request $request)
{
  $request->validate([
    'title' => 'required|unique:posts|max:255',
    'body' => 'required',
    'publish_at' => 'nullable|date',
  ]);

  ....
}

Pro thì sao:

public function store(PostRequest $request)
{  
  ....
}

// chạy lệnh: php artisan make:request PostRequest
class PostRequest extends Request
{
  public function authorize()
  {
    true;
  }

  public function rules()
  {
    return [
      'title' => 'required|unique:posts|max:255',
      'body' => 'required',
      'publish_at' => 'nullable|date',
    ];
  }
}

4. Logic nghiệp vụ (Business) phải ở trong lớp dịch vụ (Service)

Giả sử như bạn có 1 form trong đó có mục upload hình, dữ liệu sẽ được gửi lên "ArticleController@store" và bạn lưu hình upload lên vào một thư mục nào đó trên server. Ta cùng coi coder Laravel gà sẽ viết gì nào:

public function store(Request $request)
{
  if ($request->hasFile('image')) {
    // move file vào 1 thư mục nào đó
    $request->file('image')->move(public_path('images') . 'temp');
  }
  
  ....
}

Version Pro

public function store(Request $request)
{
  $this->articleService->handleUploadedImage($request->file('image'));

  ....
}

class ArticleService
{
  public function handleUploadedImage($image)
  {
    if (!is_null($image)) {
      $image->move(public_path('images') . 'temp');
    }
  }
}

Bạn thấy gì không? NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT LUÔN ĐÚNG!

Vì sao? => Hàm store ý nghĩa của nó là store dữ liệu người dùng gửi lên vào database, nếu kiêm luôn cả việc move hình đi đâu nữa thì chẳng phải là vi phạm nguyên tắc thứ nhất rồi sao? Việc lưu hình đi đâu có phải là 1 nghiệp vụ không? Đúng vậy, những thứ gì mang tính đặc thù hãy đưa nó cho Service class xử lý nhé!

Khi xử lý các nghiệp vụ, ta nên đưa vào lớp service. Có rất nhiều lợi ích như sau:

 1. Trong controller sẽ mỏng đi, đáp ứng nguyên lý số 2 (mỏng controller).
 2. Ngoài front ta cũng xử lý upload image, trong backend ta cũng xử lý upload image, nếu viết thẳng trong controller ta sẽ k tái sử dụng được (ta sẽ chọn cách copy code - sai từ đây) => Tái sử dụng
 3. Khi nghiệp vụ quy về cho service xử lý, nghiệp vụ thay đổi ta chỉ cần maintain lớp service mà k quan tâm nó được dùng ở đâu => Dễ maintain
 4. ...

5. Don't repeat yourself (DRY) - Đừng tự lặp lại chính mình

Tái sử dụng code của bạn bất cứ khi nào có thể. Hãy áp dụng nguyên tắc thứ nhất ở trên, chắc chắn bạn sẽ không vi phạm nguyên tắc số 5 này. Hễ bạn thấy đoạn code nào được viết từ 2 lần trở lên, hãy nghiên cứu đưa nó về 1 hàm và gọi đến, nhiều hàm có cùng điểm giống nhau thì tổ chức thành class. Đấy là cách mà pro đã làm.

Ta hãy xem bạn tự làm khổ mình như thế nào bằng cách xem ví dụ dưới đây nhé

public function getActive()
{
  return $this->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at')->get();
}

public function getArticles()
{
  return $this->whereHas('user', function ($q) {
      $q->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at');
    })->get();
}

Bạn thấy gì không where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at') được viết ở 2 nơi. Coder có kinh nghiệm sẽ viết:

public function scopeActive($q)
{
  return $q->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at');
}

public function getActive()
{
  return $this->active()->get();
}

public function getArticles()
{
  return $this->whereHas('user', function ($q) {
      $q->active();
    })->get();
}

Easy, đưa phần giống nhau vào scope query trong Laravel, sau này có thêm điều kiện active là sms verify chẳng hạn, bạn có phải mất công đi sửa code ở N chỗ hay không?

6. Ưu tiên dùng Eloquent hơn Query Builder, raw SQL. Ưu tiên Collection hơn là array.

Eloquent cho phép bạn viết mã có thể đọc và duy trì được sau này. Eloquent có quá trời built-in tools như scope, soft deletes, events, relationship, ...

Nhiều bạn sẽ đặt tốc độ lên bàn cân để so sánh, đặt hoài nghi về Eloquent hãy xem biết bao nhiêu ưu điểm đổi lấy vài phần trăm speed là quá đáng để hi sinh.

SELECT *
FROM `articles`
WHERE EXISTS (SELECT *
       FROM `users`
       WHERE `articles`.`user_id` = `users`.`id`
       AND EXISTS (SELECT *
             FROM `profiles`
             WHERE `profiles`.`user_id` = `users`.`id`) 
       AND `users`.`deleted_at` IS NULL)
AND `verified` = '1'
AND `active` = '1'
ORDER BY `created_at` DESC

Coder Laravel pro:

Article::has('user.profile')->verified()->latest()->get();

7. Mass assignment - Gán giá trị hàng loạt

Khi tạo một bài viết mới, code sẽ như thế này:

$article = new Article;
$article->title = $request->title;
$article->content = $request->content;
$article->verified = $request->verified;
// Add category to article
$article->category_id = $category->id;
$article->save();

Hãy dùng tính năng Mass assignment đưa Laravel kế thừa từ Ruby đi

$category->article()->create($request->all());

8. Không thực hiện truy vấn trong Blade view và sử dụng eager loading (N + 1 query)

Giả sử trong Blade bạn thực hiện show danh sách all user, đi kèm với profile.

@foreach (User::all() as $user)
  {{ $user->profile->name }}
@endforeach

Bạn thấy đấy, profile chính là mối quan hệ và Laravel sẽ truy vấn Query đó sau mỗi vòng lặp, giả sử có 100 user thì đoạn code trên sẽ thực hiện 101 truy vấn lên db

Coder Laravel chuẩn phải viết

// trong controller
$users = User::with('profile')->get();

// ngoài blade view
@foreach ($users as $user)
  {{ $user->profile->name }}
@endforeach

9. Ghi chú cho đoạn code của bạn, nhưng hơn hết hãy đặt tên hàm và biến có ý nghĩa

Bad:

if (count((array) $builder->getQuery()->joins) > 0)

Tốt hơn xíu là có comment lại code:

// Determine if there are any joins.
if (count((array) $builder->getQuery()->joins) > 0)

Tốt hơn hết là phải thế này:

if ($this->hasJoins())

Tên hàm đã rõ nghĩa quá rồi, không cần phải comment. Trong hàm hasJoins bạn viết logic cho nó là ok

10. Đừng bỏ code JS, CSS vào blade view, đừng bỏ HTML vào class PHP

Css thì bỏ vào file css thì không nói gì rồi, trường hợp hay gặp nhất là push dữ liệu PHP vào JS. Gà mờ sẽ viết như sau

let article = '{{ json_encode($article) }}';

Nạp thẳng json_encode vào javascript ngay trong file blade view.

Cách tốt hơn là put giá trị vào 1 nơi nào đó trong blade view

<input id="article" type="hidden" value="@json($article)">

<!-- hoặc -->

<button class="js-fav-article" data-article="@json($article)">{{ $article->name }}<button>

Rồi lấy giá trị đó ra ở file JS:

let article = $('#article').val();

<!-- hoặc -->

let article = $('#article').data('article');

11. Sử dụng các files config và language, hằng số thay vì văn bản trong code

Nguyên tắc khi code là những thứ có khả năng thay đổi linh hoạt thì không fix cứng vào 1 chỗ. Giả dụ, kiểm tra bài viết này có phải là normal hay không?

public function isNormal()
{
  return $article->type === 'normal';
}

Thay vì gõ normal trực tiếp trong code, ta định nghĩa 1 lớp ArticleType hoặc bỏ luôn trong Article Eloquent Model luôn:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Article extends Model
{
  const TYPE_NORMAL = 'normal';
  
  public function isNormal()
  {
    return $article->type === Article::TYPE_NORMAL;
  }
}

Hoặc như trong trường hợp controller xử lý thành công và trả về một message cho người dùng, coder mới thường hay viết thế này

public function store(Request $request)
{
  # lưu bài viết vào db
  return back()->with('message', 'Thêm bài viết thành công!');
}

Hãy dùng Laravel Localization đi nhé, chả phức tạp như bạn nghĩ. Nhiều bạn cho là rắc rối vì phải định nghĩa trong language file, nhưng thực ra các bạn chưa biết. Laravel cung cấp 2 hình thức đọc file đa ngôn ngữ là từ file .php và .json. Trường hợp ở trên sẽ viết lại như sau:

public function store(Request $request)
{
  # lưu bài viết vào db
  // đọc từ file php
  return back()->with('message', __('app.article_added'));
  // đọc từ file json
  return back()->with('message', __('Thêm bài viết thành công!'));
}

Cách đọc từ file json rất tiện cho bạn nào lười, Laravel sẽ hiện thị nguyên chuỗi gốc nếu k tìm thấy bản dịch tương ứng, thay vì show đoạn text 'app.article_add' vô nghĩa với người dùng khi không tìm thấy.

12. Sử dụng các công cụ chuẩn của Laravel được cộng đồng chấp nhận

Laravel tích hợp cực kì nhiều chức năng và gói, đã được cộng đồng đón nhận và sử dụng, thay vì phải sử dụng gói và công cụ của bên thứ 3. Trừ khi khách hàng yêu cầu, và tính chất dự án yêu cầu phải có. Tại sao:

 • DEV LARAVEL sẽ cần phải tìm hiểu các công cụ thứ 3 này.
 • Cơ hội nhận trợ giúp từ cộng đồng Laravel thấp hơn đáng kể
 • Khách hàng của bạn cũng sẽ không trả tiền cho cho điều đó
Yêu cầu Công cụ của Laravel Công cụ của bên thứ 3
Authorization - Quyền hạn Policies Entrust, Sentinel...
Compiling assets - biên dịch tài nguyên Laravel Mix Grunt, Gulp...
Development Environment - Môi trường DEV Homestead Docker
Deployment - Triển khai Laravel Forge Deployer...
Unit testing PHPUnit, Mockery Phpspec
Browser testing Laravel Dusk Codeception
DB Eloquent SQL, Doctrine
Templates Engineer Blade Twig
Làm việc với dữ liệu Laravel collections Arrays
Form validation Request classes Bên thứ 3, validation in controller
Authentication - Chứng thực Built-in (có sẵn) Bên thứ 3, giải pháp của bạn
API authentication Laravel Passport bên thứ 3 JWT và OAuth packages
Creating API Built-in (có sẵn) Dingo API và gói tương tự
Working with DB structure Migrations Thao tác trực tiếp trên DB
Localization - Đa ngôn ngữ Built-in (có sẵn) Bên thứ 3
Realtime user interfaces Laravel Echo, Pusher Bên thứ 3 làm việc trực tiếp với WebSockets
Generating testing data - Tạo dữ liệu test Seeder classes, Model Factories, Faker Làm tay
Task scheduling - Lịch công việc Laravel Task Scheduler Scripts và bên thứ 3
DB MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server MongoDB

13. Tuân theo quy ước đặt tên của Laravel

Hãy làm theo các quy ước đặt tên được chấp nhận bởi cộng đồng Laravel như sau:

What How Good Bad
Controller số ít ArticleController ArticlesController
Route số nhiều articles/1 article/1
Named route snake_case (kiểu rắn) với dấu chấm users.show_active users.show-active, show-active-users
Model số ít User Users
hasOne hoặc belongsTo relationship số ít articleComment articleComments, article_comment
Tất cả các relationships khác số nhiều articleComments articleComment, article_comments
Table - bảng số nhiều article_comments article_comment, articleComments
Bảng Pivot gồm tên 2 bảng số ít, xếp theo an pha bét article_user user_article, articles_users
Tên cột trong bảng snake_case (kiểu rắn) không bao gồm tên bảng meta_title MetaTitle; article_meta_title
Thuộc tính của Model snake_case (kiểu rắn) $model->created_at $model->createdAt
Foreign key - Khóa ngoại tên model số ít, kèm _id đằng sau article_id ArticleId, id_article, articles_id
Primary key --- id custom_id
Migration --- 2017_01_01_000000_create_articles_table 2017_01_01_000000_articles
Method camelCase (kiểu lạc đà) getAll get_all
Method trong resource controller --- store saveArticle
Method in test class camelCase (kiểu lạc đà) testGuestCannotSeeArticle test_guest_cannot_see_article
Variable camelCase (kiểu lạc đà) $articlesWithAuthor $articles_with_author
Collection có nghĩa mô tả, số nhiều $activeUsers = User::active()->get() $active, $data
Object có nghĩa mô tả, số ít $activeUser = User::active()->first() $users, $obj
Config and language files index snake_case (kiểu rắn) articles_enabled ArticlesEnabled; articles-enabled
View kebab_case show-filtered.blade.php showFiltered.blade.php, show_filtered.blade.php
Config snake_case (kiểu rắn) google_calendar.php googleCalendar.php, google-calendar.php
Contract (interface) tính từ hoặc danh từ Authenticatable AuthenticationInterface, IAuthentication
Trait tính từ Notifiable NotificationTrait

14. Sử dụng cú pháp ngắn hơn và dễ đọc hơn nếu có thể

Laravel hỗ trợ rất nhiều helpers method để tạo nên những đoạn code ngắn và rõ ngữ nghĩa. Danh sách helpers method xem ở đây nhé

Bad:

$request->session()->get('cart');
$request->input('name');

Good:

session('cart');
$request->name;

15. Sử dụng IoC container hoặc facades thay vì new Class

Chả biết nói sao với cái này, vì nó hơi hướng trừu tượng khó hiểu. Đại loại object của class phải được khởi tạo qua IoC container hoặc facade trong Laravel. Khởi tạo ở __construct

Coder mới vào Laravel sẽ viết:

public function store(Request $request)
{
  $user = new User;
  $user->create($request->all());
}

Còn áp dụng nguyên tắc 15 trên thì viết lại như sau:

protected $user;

public function __construct(User $user)
{
  $this->user = $user;
}

public function store(Request $request)
{
  $this->user->create($request->all());
}

16. Không lấy dữ liệu trực tiếp từ tệp .env

Đây là lỗi phổ biến khá nhiều bạn mắc phải nè, mục đích ENV sinh ra là để cá nhân hóa môi trường (env trong environment) để làm việc tập thể, ngoài ra còn để chứa 1 số dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, ... khi share, public code.

Quy trình chuẩn phải là như sau: khai báo trong .env nạp vào config lấy ra dữ liệu.

Gà thì viết như sau:

public function index()
{
  $apiKey = env('API_KEY');
}

Nên viết như sau:

// config/api.php
<?php

return [
  ...
  'key' => env('API_KEY'),
  ...
]

// lấy API_KEY ở controller
public function index()
{
  $apiKey = config('api.key');
}
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Laravel

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 15951
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 22956
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel