Hướng dẫn làm chức năng Login Google+ API trong Laravel 7.x

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 2161 | Chuyên mục: Laravel

Xin chào mọi người hôm nay mình có lang thang và tìm hiểu về cái login bằng google . Bài viết này cũng là mình ghi nhớ lại những gì mình đã làm được và hy vọng bài viết này có ích với các bạn .


Step 1 Install Laravel

 1. Via Composer Create-Project composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog --auth ở đây chúng ta dùng bản laravel mới nhất 7.x nhé .
 2. php artisan key:generate
 3. php artisan serve

Step 2 Migration DB

 1. php artisan make:migration add_socialite_fields_to_users_table
 • Ở đây ta nên tạo mới 1 migration và add thêm các field vào bảng user nhé /
  public function up()
    {
      Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
        $table->string('provider_name')->nullable()->after('id');
        $table->string('provider_id')->nullable()->after('provider_name');
        $table->string('password')->nullable()->change();
        $table->string('avatar')->nullable();
      });
    }
 • Tiếp theo ta thay đổi 1 chút trong Model User nhé
  protected $hidden = [
    'provider_name', 'provider_id', 'password', 'remember_token',
  ];
 • Mình thêm provider_name và provider_id vào $hidden vì mình không muốn trả lại chúng khi chuyển thể hiện mô hình dưới dạng mảng hoặc JSON do các vấn đề bảo mật .

Step 3. Install/Configure Laravel Socialite

 1. install package Socialite về nhé

  • composer require laravel/socialite.

  2 . Tiếp theo là thêm

  'socialite' => [
    'drivers' => [
      'google',
    ],
  ],

trong config/auth.php 3. giờ ta đên config/services.php và ném chỗ này vào

  'google' => [
    'client_id'   => env('GOOGLE_CLIENT_ID'),
    'client_secret' => env('GOOGLE_CLIENT_SECRET'),
    'redirect'   => env('GOOGLE_REDIRECT'),
  ],
 1. Tiếp đến là file . env
  GOOGLE_CLIENT_ID=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.apps.googleusercontent.com
  GOOGLE_CLIENT_SECRET=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  GOOGLE_REDIRECT=http://yourdomain.com/google/callback

Về phần tạo webaplication trên gg console các bạn có thể tham khảo tại đây nhé .

Step 4. Button with Redirect to Google

Trong app/Http/Controllers/Auth/LoginController.php ta xử lý như sau:

  use Socialite;

  /**
   * Redirect the user to the provider authentication page.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function redirectToProvider($driver)
  {
    return Socialite::driver($driver)->redirect();
  }

Tiếp đến ta thêm route :

Route::get('redirect/{driver}', 'Auth\[email protected]')
  ->name('login.provider')
  ->where('driver', implode('|', config('auth.socialite.drivers')));
 • Cuối cùng ta add thêm 1 thẻ :
  <a href="{{ route('login.provider', 'google') }}" 
   class="btn btn-secondary">{{ __('Google Sign in') }}</a>

Step 5. Callback to Create User

 • Khi bạn nhấp vào nút Google Sign in và cấp quyền cho tài khoản Google của bạn với tư cách là người dùng, Google sẽ chuyển hướng bạn trở lại cái gọi là URL callback ( hãy nhớ, mình đã cung cấp nó trong .env trong Bước 3 ở trên ). Bây giờ là lúc để thực sự thực hiện nó nhé .
 • Ở bước này,đang tạo một người dùng mới với thông tin đăng nhập Google .
 • Ta thêm nó vào LoginController.php nhé mình sẽ giải thích ngay ở dưới :
use App\User;

/**
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function handleProviderCallback($driver)
{
  try {
    $user = Socialite::driver($driver)->user();
  } catch (\Exception $e) {
    return redirect()->route('login');
  }

  $existingUser = User::where('email', $user->getEmail())->first();

  if ($existingUser) {
    auth()->login($existingUser, true);
  } else {
    $newUser          = new User;
    $newUser->provider_name   = $driver;
    $newUser->provider_id    = $user->getId();
    $newUser->name       = $user->getName();
    $newUser->email       = $user->getEmail();
    $newUser->email_verified_at = now();
    $newUser->avatar      = $user->getAvatar();
    $newUser->save();

    auth()->login($newUser, true);
  }

  return redirect($this->redirectPath());
}
 1. Ta nhận được người dùng từ Socialite, nếu thất bại - chúng tôi chuyển hướng về đăng nhập;
 2. Kiểm tra xem người dùng xem email tồn tại chưa , nếu tồn tại rồi thì login thôi 
 3. Nếu đó là người dùng mới - ta đăng ký họ và đăng nhập luôn;
 4. Cuối cùng chuyển hướng đến trang chủ đã đăng nhập, như hành động Đăng nhập thông thường .

Kết thúc

 • Hy vọng bài viết đem lại cho các bạn nhiều điều hay ho . Có gì thắc mắc thì các bạn hãy comment ở dưới nhé . Và đừng quên upvote để mình có động lực với những bài tiếp theo nhé . 
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Laravel

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 15746
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 22714
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel