Hướng dẫn cách tích hợp Google Map vào ứng dụng Android

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 18 | Chuyên mục: Android

Bản đồ được sử dụng rất nhiều và nó làm tăng sự phong phú của một ứng dụng. API Google Maps cho phép các nhà phát triển Android tích hợp Google Maps trong ứng dụng của họ. Bài này ta sẽ làm quy trình từng bước để tích hợp Google Maps vào các ứng dụng Android:


Bước 1: 

Truy cập link https://developers.google.com/maps/documentation/android-api/signup và nhấp vào nút GET STARTED như trong hình:

Bước 2:

Bây giờ tích chọn Maps và nhấp vào nút Continue như dưới đây:

Bước 3:

Chọn một dự án mà bạn muốn kích hoạt Google Map API và nhấp vào Next. Một khóa mới sẽ được tạo cho dự án đã chọn.

Bước 4:

Bỏ qua quá trình thanh toán

Bước 5:

Để tích hợp API Google Map, cần có chứng chỉ SHA1 của máy. Vì vậy, để tìm chứng chỉ SHA1, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Mở Command Prompt và chuyển đến Thư mục bin Java của bạn
cd C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_91\bin
 •  
 • Đưa ra lệnh CMD sau đây để nhận dấu Chứng chỉ:
keytool -list -v -keystore “%USERPROFILE%\.android\debug.keystore” -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android

Bước 6:

Tới https://console.developers.google.com/apis/credentials

Bước 7:

Trong phần API keys , nhấp vào nút Bút chì được tạo ở bên phải khóa API mà bạn muốn chọn, để đính kèm ứng dụng của bạn.

Bước 8:

Trong Application Restrictions, chọn Android apps


Bước 9:

Nhấp vào Add package name and fingerprint

Nhập tên gói của ứng dụng của bạn và fingerprint được tìm thấy trong các bước trên và nhấp vào nút Save.

Bước 10:

Chèn phần sau vào Project -> app -> src -> build.gradle -> dependencies 

compile 'com.google.android.gms:play-services:11.6.0'

Bước 11:

Thêm khai báo sau vào AndroidManifest.xml

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" /> 
<meta-data
  android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
  android:value="ENTER API_KEY GENERATED BY YOU IN ABOVE STEPS" /> 

Bước 12:

Thêm các quyền sau trong Manifest.xml

<uses-permission
    android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
<uses-permission
    android:name="android.permission.INTERNET" /> 
<uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

Bước 13:

Chỉ định các thông số kỹ thuật sau trong Manifest.xml

<uses-feature
		android:glEsVersion="0x00020000"
		android:required="true"/> 

Bước 14:

Thêm đoạn mã sau vào activity_main.xml để thêm Google Maps vào hoạt động của bạn

<fragment
	android:id="@+id/map"
	class="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
	android:layout_width="match_parent"
	android:layout_height="match_parent"
	/> 

Bước 15:

Thêm mã sau vào MainActivity.java

public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback { 
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
	{ 
		super.onCreate(savedInstanceState); 

		// Retrieve the content view that renders the map. 
		setContentView(R.layout.ActivityMain); 

		// Get the SupportMapFragment and request notification 
		// when the map is ready to be used. 
		SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) 
											getSupportFragmentManager() 
												.findFragmentById(R.id.map); 
		mapFragment.getMapAsync(this); 
	} 
	@Override
	public void onMapReady(GoogleMap googleMap) 
	{ 
		// Add a marker in Sydney, Australia, 
		// and move the map's camera to the same location. 
		LatLng myPos = new LatLng(Location.getLatitude(), Location.getLongitude()); 
		googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(myPos)); 
	} 
} 

Đã xong. Giờ bạn chỉ cần chạy chương trình

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!


Được xem nhiều nhất

Chuyên mục: AndroidTăng Tốc độ build trong Android Studio
10/03/2020 | Lượt xem: 421Khóa học liên quan

Khóa học: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 427
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 2323
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 1331
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android