Bài 15: MongoDB - Giới hạn bản ghi - MongoDB

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 1276 | Chuyên mục: SQL


1. Phương thức limit()

Để giới hạn các bản ghi trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức limit(). Phương thức limit() nhận một tham số ở dạng kiểu số, là số Document mà bạn muốn hiển thị.
Cú pháp
Cú pháp cơ bản của phương thức limit() là như sau:
>db.COLLECTION_NAME.find().limit(NUMBER)
Ví dụ
Bạn theo dõi Collection với tên mycol có dữ liệu sau:
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec5), "title":"MongoDB Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec6), "title":"NoSQL Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec7), "title":"Tutorials Point Overview"}
Ví dụ sau chỉ hiển thị 2 Document trong khi truy vấn.
>db.mycol.find({},{"title":1,_id:0}).limit(2)
{"title":"MongoDB Overview"}
{"title":"NoSQL Overview"}
>
Nếu bạn không xác định tham số trong phương thức limit(), thì nó sẽ hiển thị tất cả Document từ Collection đó.

2. Phương thức skip()

Ngoài phương thức limit(), trong MongoDB có một phương thức khác là skip() cũng nhận một tham số ở dạng số và được sử dụng để nhảy qua số Document đã xác định.
Cú pháp
Cú pháp cơ bản của phương thức skip() là như sau:
>db.COLLECTION_NAME.find().limit(NUMBER).skip(NUMBER)
Ví dụ
Ví dụ sau sẽ chỉ hiển thị Document thứ hai.
>db.mycol.find({},{"title":1,_id:0}).limit(1).skip(1)
{"title":"NoSQL Overview"}
>
Bạn ghi nhớ rằng giá trị mặc định trong phương thức skip() là 0.
Bài tiếp theo: MongoDB - Sắp xếp bản ghi >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!