Bài 5: MongoDB - Tạo Database - MongoDB

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 2856 | Chuyên mục: SQL


1. Lệnh Use

Lệnh use DATABASE_NAME trong MongoDB được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu. Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới, nếu nó chưa tồn tài, nếu không thì, lệnh này sẽ trả về cơ sở dữ liệu đang tồn tại.
Cú pháp
Cú pháp cơ bản của lệnh use DATABASE_NAME là như sau:
use DATABASE_NAME
Ví dụ
Nếu bạn muốn tạo một cơ sở dữ liệu có tên là mydb, bạn sử dụng lệnh use DATABASE như sau:
>use mydb
switched to db mydb
Để kiểm tra cơ sở dữ liệu đã chọn hiện tại, bạn sử dụng lệnh db.
>db
mydb
Nếu bạn muốn kiểm tra danh sách các cơ sở dữ liệu, bạn sử dụng lệnh show dbs.
>show dbs
local   0.78125GB
test   0.23012GB
Cơ sở dữ liệu mydb đã được tạo của bạn không có trong danh sách này. Để hiển thị nó, bạn cần chèn ít nhất một Collection vào trong đó.
>db.movie.insert({"name":"tutorials point"})
>show dbs
local   0.78125GB
mydb    0.23012GB
test    0.23012GB
Trong MongoDB, cơ sở dữ liệu mặc định là test. Nếu bạn đã không tạo bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, thì các Collection sẽ được lưu giữ trong test.

2. Xem database đang sử dụng:

-Để xem database đang sử dụng (current database) thì chúng ta sử dụng lệnh:
db
VD: Xem database đang sử dụng (trên máy mình).

3. Xem tất cả các database trong hệ thống.

-Để xem tất cả các database đã được tạo trên MongoDB thì mọi người sử dụng lệnh:
show dbs
 -CHÚ Ý: Lệnh này sẽ chỉ hiện ra các database đã có ít nhất một collection (hiểu như table ở trong SQL), còn nếu chưa thì nó sẽ không hiện.
VD: Xem tất cả các database đã được tạo trên mongoDB.
MongoDB Enterprise > show dbs
admin 0.000GB
local 0.000GB
MongoDB Enterprise >
Như các bạn đã thấy thì nó chỉ hiện ra 2 database admin và local mà không hiện database toidicodedb mình vừa tạo ở trên. Đó là vì database toidicodedb của mình chưa có một collection nào.
Bài tiếp theo: MongoDB - Xoá Database >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!