Thuộc tính line-height

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính line-height thiết lập chiều cao giữa các dòng.

Cấu trúc

tag {
    line-height: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
line-height normal line-height: normal; Không tăng khoảng cách giữa các ký tự cho chữ.
Số line-height: 1.5; Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các dòng, có thể là số tự nhiên hoặc số thập phân.
Khoảng cách line-height: 2px; Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các dòng, đơn vị có thể là px, em, %, ...
inherit line-height: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN<br />
HTML - HyperText Markup Language<br />
XHTML - Extensible HyperText Markup Language<br />
CSS - Cascading Style Sheets<br />
JS - JavaScript</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN
HTML - HyperText Markup Language
XHTML - Extensible HyperText Markup Language
CSS - Cascading Style Sheets
JS - JavaScript

CSS viết:

p {
    line-height: 2.5;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN
HTML - HyperText Markup Language
XHTML - Extensible HyperText Markup Language
CSS - Cascading Style Sheets
JS - JavaScript

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính line-height được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!