Thuộc tính outline

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính outline định dạng các đường viền bao ngoài.

Cấu trúc

tag {
    outline: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
outline Mã màu
Kiểu
Độ rộng
outline: #ff0000 solid 2px; Đây là cách viết ngắn gọn, tổng hợpcủa các thuộc tính bên dưới.
outline-color Mã màu outline-color: #ff0000; Định dạng màu sắc cho đường bao ngoài.
outline-style dotted outline-style: dotted;

Thành phần sử dụng outline

dashed outline-style: dashed;

Thành phần sử dụng outline

solid outline-style: solid;

Thành phần sử dụng outline

double outline-style: double;

Thành phần sử dụng outline

groove outline-style: groove;

Thành phần sử dụng outline

ridge outline-style: ridge;

Thành phần sử dụng outline

inset outline-style: inset;

Thành phần sử dụng outline

outset outline-style: outset;

Thành phần sử dụng outline

inherit outline-style: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).
outline-width Độ rộng outline-width: 2px; Xác định độ rộng cho đường bao ngoài.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p {
    outline: 5px double red;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính outline được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!