Thuộc tính text-transform

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-transform thiết lập các ký tự viết hoa cho văn bản.

Cấu trúc

tag {
  text-transform: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-transform none text-transform: none; Trả văn bản về dạng mặc định ban đầu.
capitalize text-transform: capitalize; Chữ đầu tiên của mỗi thành phần là chữ hoa.
uppercase text-transform: uppercase; Tất cả chữ trong văn bản thành chữ hoa.
lowercase text-transform: lowercase; Tất cả chữ trong văn bản thành chữ thường.
inherit text-transform: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="capitalizeText">học web chuẩn</p>
<p class="uppercaseText">học web chuẩn</p>
<p class="lowercaseText">học web chuẩn</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

học web chuẩn

học web chuẩn

học web chuẩn

CSS viết:

p.capitalizeText {
  text-transform: capitalize;
}

p.uppercaseText {
  text-transform: uppercase;
}

p.lowercaseText {
  text-transform: lowercase;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

học web chuẩn

học web chuẩn

học web chuẩn

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính text-transform được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!