Thuộc tính max-height

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính max-height thiết lập chiều cao tối đa cho thành phần.

Cấu trúc

tag {
  max-height: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
max-height đơn vị max-height: 50px; Chiều cao tối đa tính từ mép trên cùng của thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
none max-height: none; Không sử dụng chiều cao lớn nhất, đây là dạng mặc định.
inherit max-height: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<ul>
<li><a href="html4-xhtml.php">Tham khảo html4</a></li>
<li><a href="html5/">Tham khảo html5</a></li>
<li><a href="cssSection/">Tham khảo css2</a></li>
<li><a href="cssSection/">Tham khảo css3</a></li>
<li><a href="tag/">Tham khảo jquery</a></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

Giả sử ban đầu CSS viết:

div {
  border: 1px solid red;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có thuộc tính max-height:

Thêm thuộc tính max-height vào CSS:

div {
  border: 1px solid red;
  max-height: 60px;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã thêm max-height vào CSS:

Khi đã sử dụng thuộc tính max-height thì chiều cao của box sẽ không vượt quá giá trị của max-height

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính max-height được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoại trừ IE6.

Giá trị "inherit" trình duyệt IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!