Thuộc tính quotes

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính quotes thiết lập các loại dấu bao ngoài khi nhúng một trích dẫn.

Cấu trúc

tag {
    quotes: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
quotes none quotes: none; Không hiển thị các loại dấu bao ngoài khi nhúng một trích dẫn.
Chuỗi quotes: "<" ">"; Chèn chuỗi bao ngoài thành phần.
inherit quotes: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<q>HỌC WEB CHUẨN</q>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

q.quotesPr {
    quotes: "<" ">";
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính quotes được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" trình duyệt IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!