Bài 25: 3D Wireframe plot - Matplotib Cơ Bản

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 1322 | Chuyên mục: AI


1. Khái niệm :

Biểu đồ Wireframe lấy một mạng lưới các giá trị và chiếu nó lên bề mặt ba chiều được chỉ định và có thể tạo ra các dạng ba chiều thu được khá dễ hình dung. Hàm plot_wireframe () được sử dụng cho mục đích -
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x, y):
   return np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2))
	
x = np.linspace(-6, 6, 30)
y = np.linspace(-6, 6, 30)

X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)

fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.plot_wireframe(X, Y, Z, color='black')
ax.set_title('wireframe')
plt.show()
Kết quả như sau :

2. Ví dụ

'''
=================
3D wireframe plot
=================

A very basic demonstration of a wireframe plot.
'''

from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d
import matplotlib.pyplot as plt


fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Grab some test data.
X, Y, Z = axes3d.get_test_data(0.05)

# Plot a basic wireframe.
ax.plot_wireframe(X, Y, Z, rstride=10, cstride=10)

plt.show()
Bài tiếp theo: 3D Surface plot >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!