Bài 27: Làm việc với văn bản - Matplotib Cơ Bản

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 1093 | Chuyên mục: AI


Matplotlib có hỗ trợ văn bản, bao gồm hỗ trợ các biểu thức toán học, hỗ trợ TrueType cho đầu ra raster và vector, văn bản được phân tách theo dòng mới với các phép xoay tùy ý và hỗ trợ unicode. Matplotlib bao gồm matplotlib.font_manager của riêng nó, thực hiện một nền tảng chéo, thuật toán tìm phông chữ tuân thủ W3C.
Người dùng có rất nhiều quyền kiểm soát đối với các thuộc tính văn bản (cỡ chữ, độ đậm của phông chữ, vị trí và màu văn bản, v.v.). Matplotlib thực hiện một số lượng lớn các ký hiệu và lệnh toán học TeX.
Danh sách các lệnh sau được sử dụng để tạo văn bản trong giao diện Pyplot:
figtextThêm văn bản vào một vị trí tùy ý của Figure.
suptitleThêm tiêu đề vào Figure
textThêm văn bản tại một vị trí tùy ý của Axes.
annotate
Thêm chú thích, với một mũi tên tùy chọn, tại vị trí tùy ý của Axes.
xlabelThêm nhãn vào trục x của Axes.
ylabelThêm nhãn vào trục y của Axes.
titleThêm title vào Axes
Tất cả các hàm này tạo và trả về một cá thể matplotlib.text.Text ().
Ví dụ :
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()

ax = fig.add_axes([0,0,1,1])

ax.set_title('axes title')
ax.set_xlabel('xlabel')
ax.set_ylabel('ylabel')
ax.text(3, 8, 'boxed italics text in data coords', style='italic', 
bbox = {'facecolor': 'red'})
ax.text(2, 6, r'an equation: $E = mc^2$', fontsize = 15)
ax.text(4, 0.05, 'colored text in axes coords',
verticalalignment = 'bottom', color = 'green', fontsize = 15)
ax.plot([2], [1], 'o')
ax.annotate('annotate', xy = (2, 1), xytext = (3, 4),
arrowprops = dict(facecolor = 'black', shrink = 0.05))
ax.axis([0, 10, 0, 10])
plt.show()
Kết quả :
Bài tiếp theo: Biểu thức toán học >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!